VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1656/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “THIẾT KẾ VÀ LIÊN KẾT HỆTHỐNG CHỈ TIÊU TỔNG HỢP CẬP NHẬT TỪ BỘ, NGÀNH VÀ 63 TỈNH, THÀNH PHỐ VÀO TRUNGTÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ“

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNHPHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủvề ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phêduyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhànước năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-VPCP ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng,Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án “Thiếtkế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh,thành phố vào Trung tâm tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ” và Đề án “Xâydựng và nâng cấp hệ thống chương trình ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo điềuhành của Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008 - 2010”;
Căn cứ Hồ sơ thẩm định kèm theo Biên bản Họp ngày 23 tháng 12 năm 2008, của Hộiđồng thẩm định dự án “Thiết kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhậttừ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòngChính phủ“;
Xét đề nghị của Trung tâm Tin học tại tờ trình số 212/VPCP-TTTH ngày 29 tháng12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt dự án“Thiết kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63tỉnh, thành phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ“ với cácnội dung chủ yếu sau:

1.Tên dự án: “Thiết kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ,ngành và 63 tỉnh, thành phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chínhphủ“

2.Chủ đầu tư: Văn phòng Chính phủ.

3.Tổ chức lập dự án: Trung tâm Tin học – Văn phòng Chính phủ.

4.Chủ nhiệm lập dự án: TS. Nguyễn Công Hóa – Giám đốc Trung tâm Tin học – Vănphòng Chính phủ.

5.Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Xâydựng hệ thống quản lý thông tin, dữ liệu tích hợp tại Trung tâm tích hợp dữliệu Chính phủ từ các Bộ, ngành, địa phương truyền đưa qua mạng diện rộng Chínhphủ (CPNet) để:

-Phục vụ cho hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

-Phục vụ công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Chính phủ;

-Phục vụ công việc báo cáo, tìm kiếm, khai thác thông tin của các Bộ, ngành, địaphương.

6.Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Thiếtkế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh,thành phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Chính phủ đặt tại Văn phòng Chínhphủ gồm các thành phần sau:

a-Thiết kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63tỉnh, thành phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ. Hệthống này đảm bảo khả năng đồng bộ hóa việc kết nối, trao đổi antoàn bảo mật với các hệ thống tại các Bộ, Văn phòng UBND các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.

b-Nâng cấp các trang thiết bị đảm bảo kỹ thuật theo chuẩn thống nhấtđể thử nghiệm việc liên kết trao đổi khai thác hệ thống chỉ tiêu tổng hợpcập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố qua Mạng CPNet vào Trung tâm Tíchhợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ.

7.Địa điểm xây dựng, triển khai:

a-Trụ sở Chính phủ /Văn phòng Chính phủ.

b-Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

c-Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

8.Phương án xây dựng:

a-Trung tâm Tin học chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục thuộc Văn phòng Chính phủ, cùngvới các Bộ, ngành, địa phương lập kế hoạch điều tra, khảo sát và thống nhất cáchệ thống chỉ tiêu KT-XH, các biểu mẫu thu thập dữ liệu và các mẫu báo cáo củatừng Bộ, ngành, địa phương về Trung tâm tích hợp dữ liệu Chính phủ đặt tại Vănphòng Chính phủ .

b-Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống CSDL, phần mềm quản lý, liên kết thôngtin, cơ sở dữ liệu về các hệ thống chỉ tiêu KT-XH tại Trung tâm tích hợp dữliệu Chính phủ.

9.Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổngcộng: 1,299,874,935 VNĐ (Một tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, tám trăm bảymươi tư nghìn, chín trăm ba mươi lăm đồng)

Trongđó: - Chi phí xây lắp: 570,843,160 VNĐ

-Chi phí thiết bị : 546,000,000 VNĐ

-Chi phí khác: 121,132,969 VNĐ

-Chi phí dự phòng: 61,898,806 VNĐ

10.Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước ( phân bổ theo Quyết định số43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch ứng dụngcông nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008).

11.Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện dựán theo đúng quy định của pháp luật.

12.Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008-2009.

13.Phương thức triển khai: Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ, trên cơ sở xâydựng hệ thống chỉ tiêu tổng hợp, tổ chức triển khai thí điểm việc liên kết traođổi dữ liệu với một số Bộ, ngành, địa phương trong thời gian 03 tháng. Sau đótổng kết, đánh giá, đề xuất những nội dung cần hoàn chỉnh, báo cáo Bộ trưởng,Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ để xem xét, quyết định về việc triển khai chínhthức.

Điều 2: Trung tâm Tin học cótrách nhiệm thực hiện nội dung đầu tư quy định tại Điều 1 Quyết định này, theođúng chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng và các chế độ chi tiêu hiện hành củaNhà nước.

Điều 3: Quyết định này cóhiệu lực từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Tin học, Cục trưởng Cục Quản trị, Vụtrưởng Vụ Tài vụ Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệmthi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Các Vụ, Cục, đơn vị;
- Lưu: VT, TTTH (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản