THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1665/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ SỬAĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 48/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về Chươngtrình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật,pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốchội nhiệm kỳ khóa XII;
Căn cứ Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉđạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm2003 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổngkết thi hành Luật Đất đai trên phạm vi toàn quốc và sửa đổi Luật Đất đai năm2003, gồm:

1. Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủtướng Chính phủ, Trưởng ban.

2. Ông Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởngBộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban.

3. Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởngBộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên thường trực.

4. Các ủy viên gồm:

a) Mời đại diện lãnh đạo Tòa ánnhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủyban Pháp luật của Quốc hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ươngHội Nông dân Việt Nam tham gia Ban Chỉ đạo.

b) Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chínhphủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vàThứ trưởng các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải,Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường lập danh sách ủy viên Ban Chỉ đạo do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạncủa Ban Chỉ đạo

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạothống nhất việc triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003trên phạm vi toàn quốc.

2. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra cácBộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triểnkhai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003.

3. Tổng kết, đánh giá việc thựchiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Chỉ đạo việc xây dựng dự án sửađổi Luật Đất đai năm 2003 theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Quốc hội.

Điều 3. Giúp việc Ban Chỉđạo

1. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Vănphòng thường trực và Tổ chuyên gia liên ngành do Trưởng ban quyết định thànhlập.

Tổ chuyên gia liên ngành có thànhviên là các công chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Tài nguyên và Môi trường,Tư pháp, Nội vụ, Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước ViệtNam, Văn phòng Chính phủ; mời một cán bộ của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểmsát nhân dân tối cao, Văn phòng Trung ương, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội,Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham giaTổ chuyên gia liên ngành.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo quy định quychế làm việc của Ban Chỉ đạo và các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường lập danh sách thành viên Tổ chuyên gia liên ngành do Thủ trưởng các cơquan, đơn vị cử.

Điều 4. Chế độ làm việc củaBan Chỉ đạo

1. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việctheo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác đượcgiao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức vàhoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạodo Trưởng ban quyết định.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng condấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyênvà Môi trường.

3. Văn phòng thường trực của BanChỉ đạo đặt tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường; trang thiết bị phục vụ chohoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên gia liên ngành thực hiện theo quy địnhhiện hành.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổchuyên gia liên ngành và Văn phòng thường trực được hưởng phụ cấp làm việc kiêmnhiệm theo chế độ hiện hành.

5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉđạo do ngân sách nhà nước cấp và bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyêncủa Bộ Tài nguyên và Môi trường và các nguồn vốn hỗ trợ khác.

Điều 5. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hànhLuật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.

Điều 6. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương vềtổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003, các Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các ông, bà cótên tại Điều 1 Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy Ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

KẾ HOẠCH

HOẠTĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ SỬA ĐỔILUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2010của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thống nhất việc triển khai thựchiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 trên phạm vi toàn quốc theo yêucầu của Chỉ thị số 1315/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngànhvà Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thựchiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 theo nội dung được phân công bảođảm đúng thời gian.

3. Tổng kết, đánh giá toàn diện kếtquả thi hành Luật Đất đai năm 2003, xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Chỉ đạo việc sửa đổi Luật Đấtđai năm 2003 báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội theo đúng tiến độ.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

A. Chỉ đạo việc tổng kết thihành Luật Đất đai

1. Thành lập các Đoàn công tác đikhảo sát nắm tình hình tại các địa phương.

- Quyết định thành lập 5 Đoàn côngtác gồm các thành viên Ban Chỉ đạo là Trưởng đoàn, thành viên là cán bộ, chuyêngia của các Bộ, ngành liên quan để thực hiện việc đôn đốc, khảo sát tại 15tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho 5 khu vực (Trung du và miềnnúi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển miền Trung, Tây Nguyên,đồng bằng sông Cửu Long); đại diện vùng đô thị, nông thôn và miền núi.

- Các Đoàn công tác khảo sát tìnhhình thi hành Luật Đất đai thông qua hình thức làm việc trực tiếp với Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân, cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan quảnlý khác có liên quan đến quản lý đất đai ở địa phương.

- Thời gian khảo sát tại địa phươngtrong tháng 9 và tháng 10 năm 2010; các đoàn công tác báo cáo kết quả kiểm trabằng văn bản (gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp) trước ngày 15tháng 12 năm 2010.

2. Đôn đốc các Bộ, ngành và địaphương thực hiện việc tổng kết thi hành Luật Đất đai.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trườngthành lập Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm:

- Đôn đốc các Bộ, ngành và Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (làm việc trực tiếp hoặcthông qua công văn, điện thoại, fax, thư điện tử…);

- Thay mặt Ban Chỉ đạo giải quyếtcác vướng mắc khi có phản ánh của các Bộ, ngành và địa phương về công tác tổngkết thi hành Luật Đất đai.

3. Chỉ đạo các Bộ, ngành và Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạothay mặt Ban Chỉ đạo đôn đốc các địa phương tổng kết và hoàn thiện báo cáo tổngkết về thi hành Luật Đất đai và gửi Báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường đểtổng hợp, trước ngày 31 tháng 12 năm 2010.

4. Xây dựng Báo cáo tổng kết thihành Luật Đất đai

- Thông qua báo cáo Tổng kết thihành Luật Đất đai; thời gian trong tháng 02 năm 2011.

- Chỉ đạo việc hoàn thiện Báo cáotổng kết về thi hành Luật Đất đai trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng3 năm 2011.

B. Chỉ đạo việc sửa đổi Luật Đấtđai năm 2003

1. Thông qua kế hoạch và tiến độxây dựng Luật Đất đai sửa đổi do Bộ Tài nguyên và Môi trường lập.

2. Chỉ đạo xây dựng nội dung dựthảo Luật Đất đai sửa đổi.

3. Chỉ đạo việc lấy ý kiến từ cácBộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến từcác cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự án Luật Đất đai sửa đổi.

5. Phối hợp với các Ủy ban có liênquan của Quốc hội trong quá trình xây dựng Dự án Luật sửa đổi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trong quá trình triển khai tổ chứcthực hiện việc tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003,nếu có vướng mắc phát sinh, Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Thủ tướngChính phủ để xem xét, giải quyết kịp thời./.