THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1667/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (Tờ trình số 108/TTr-UBND ) ngày 18tháng 9 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1481/TTr-BTĐKT ngày 05 tháng 11 năm 2007)
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Ông Trần Ngọc Tư, Trưởng banBan Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc;

2. Ông Nguyễn Biên Thùy, Hiệutrưởng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc,

Đã có nhiều thành tích trongcông tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xãhội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch UBNDtỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương và cá nhân cótên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành và Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng