THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 167/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 305/TTr-BGTVT ngày15 tháng 01 năm 2010) và số 547/TTr-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2010) và Trưởng banBan Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 112/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng01 năm 2010 và số 116/TTr-BTĐKT ngày 27 tháng 01 năm 2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng CờThi đua của Chính phủ cho 05 tập thể thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, BộGiao thông vận tải (Có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc toàn diệnnhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2009 của các khối thuộc BộGiao thông vận tải.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thểcó tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Hùng (10b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

DANH SÁCH

TẶNGCỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2010của Thủ tướng Chính phủ)

1. Công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên Cảng Quy Nhơn, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vậntải;

2. Công ty cổ phần Vận tải biểnViệt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

3. Chi nhánh Tổng công ty Hànghải Việt Nam tại Hải Phòng, Bộ Giao thông vận tải;

4. Công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên Cảng Đà Nẵng, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vậntải;

5. Công ty cổ phần Vận tải vàThuê tàu biển Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải.