THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1671/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2007;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ (Tờ trình số 24/TT-TGCP ngày 26 tháng10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1640/TTr-BTĐKT ngày 30 tháng 11 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã cóthành tích trong việc vận động tăng ni, phật tử xây dựng Giáo hội Phật giáoViệt Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Trưởng ban BanTôn giáo Chính phủ, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhâncó tên tại Điều I chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

DANH SÁCH

TẶNGTHƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 11/12/2007 của Thủ tướngChính phủ)

1. Hòa thượng Thích Trí Tâm(Trương Đỗ Nha), sinh năm 1935, quê quán Ứng Hòa, Hà Tây, Trưởng ban Nghi lễHội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

2. Hòa thượng Thích Thiện Duyên(Võ Đình Như), sinh năm 1926, quê quán Phù Cát, Bình Định, Trưởng ban Hướng dẫnPhật tử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phậtgiáo Quảng Nam.

3. Hòa thượng Thích Chơn Thiện(Nguyễn Hội), sinh năm 1942, quê quán Thừa Thiên-Huế, Đại biểu Quốc hội khóaXI, XII, Trưởng ban Giáo dục Tăng ni Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo ViệtNam.

4. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn(Phan Minh Hoàng), sinh năm 1947, quê quán Cầu Kè, Trà Vinh, Phó Tổng Thư kýkiêm Chánh Văn phòng 2 Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

5. Hòa thượng Thích Thiện Tâm(Nguyễn Thanh Thiện), sinh năm 1950, quê quán Thừa Thiên-Huế, Phó ban Ban Hoằngpháp, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

6. Hòa thượng Thích Thiện Pháp(Lê Văn Thuận), sinh năm 1947, quê quán Ninh Thuận, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trịsự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam.

7. Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu(Vũ Đức Chính), sinh năm 1952, quê quán Nam Trực, Nam Định, Phó Tổng Thư kýkiêm Chánh Văn phòng 1 Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

8. Thượng tọa Thích Gia Quang(Đồng Văn Thu), sinh năm 1954, quê quán Ý Yên, Nam Định, Ủy viên Thư ký, Phóban Ban Phật giáo quốc tế, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

9. Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm(Đặng Minh Châu), sinh năm 1956, quê quán Tiền Hải, Thái Bình, Ủy viên Thư ký,Phó Trưởng ban Ban Hoằng pháp Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

10. Thượng tọa Thích Thanh Duệ(Đoàn Ngọc Duệ), sinh năm 1951, quê quán Nghĩa Hưng, Nam Định, Ủy viên Thư kýHội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáoViệt Nam tại Hà Nội.

11. Thượng tọa Đào Như(Laddhapanno), sinh năm 1955, quê quán Cờ Đỏ, Cần Thơ, Ủy viên Thư ký Hội đồngTrị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo Cần Thơ.

12. Ni trưởng Thích nữ NgoạtLiên (Phan Thị Út), sinh năm 1923, quê quán Thốt Nốt, Hậu Giang, Ủy viên BanThường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

13. Ni sư Thích nữ Huệ Từ(Nguyễn Thị Hồng), sinh năm 1950, quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

14. Cư sỹ Tăng Quang (MinhChiến), sinh năm 1924, quê quán Bình Thuận, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Tàichính Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

15. Hòa thượng Thích Thiện Tánh(Nguyễn Minh Tâm), sinh năm 1948, quê quán Bến Tre, Ủy viên Kiểm soát Hội đồngTrị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đã có công trong việc vận độngtăng ni, phật tử xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần vào sự nghiệpxây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.