THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1673/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Tờ trìnhsố 1712/TWĐTN ngày 26 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởngTrung ương (Tờ trình số 1674/TTr-BTĐKT ngày 06 tháng 12 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thànhtích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựngChủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bí thư Trung ươngĐoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen TrưởngTrung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- TW Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢCTẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1673/QĐ-TTg , ngày 12/12/2007 của Thủ tướng Chínhphủ)

1. Ông Nguyễn Đức Quang, PhóTổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh;

2. Ông Phạm Huy Huấn, Phó TổngBiên tập Báo Thiếu niên Tiền phong, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh;

3. Ông An Đình Doanh, Ủy viênBan Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên nông thôn, Trung ương ĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

4. Ông Đặng Đức Giao, Phó ChánhVăn phòng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

5. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến,Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh;

6. Bà Trần Thị Nhơn, Trưởng KhoaMác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Thanh Thiếu nhi Việt Nam, Trungương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;