ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1675/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 ĐỒ ÁN: KHU DU LỊCH SINH THÁIHỒ ĐỊNH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ;

Căn cứ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ; Nghịđịnh số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008của Bộ Xây dựng về hướng dẫn, lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xâydựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyếtminh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch BìnhĐịnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 984/UBND-DL ngày 09/4/2007của UBND tỉnh về việc chủ trương khảo sát, lập dự án đầu tư khai thác kinhdoanh du lịch tại khu vực hồ chứa nước Định Bình;

Căn cứ Văn bản số 4093/UBND-KTN ngày 23/10/2012về việc giới thiệu địa điểm để Công ty cổ phần Xây dựng 47 chuẩn bịđầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Định Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiếtxây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án: Khu du lịch sinh tháihồ Định Bình.

2. Địa điểm, ranh giới và phạm vi nghiên cứu:Khu đất quy hoạch thuộc xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.Khu đất quy hoạch có giới cận cụ thể như sau:

- Phía Nam giáp: Đường liên xã và sông Côn.

- Phía Bắc giáp: Núi.

- Phía Đông giáp: Núi và mương nước.

- Phía Tây giáp: Mốc giới hành lang bảo vệ hồ ĐịnhBình.

3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

Quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái để khaithác các giá trị nổi bật về cảnh quan, môi trường của hồ Định Bình; giới thiệu,quảng bá đặc trưng văn hóa khu vực miền núi phía Tây của tỉnh.

4. Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chứcnăng:

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng cân bằng sử dụng đất

TT

Khu chức năng

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng công trình

8.895

4,95

2

Đất giao thông (sân, đường nội bộ, quảng trường)

45.372

25,21

3

Đất cây xanh và rừng cảnh quan

99.254

55,15

4

Mặt nước (suối, hồ)

26.446

14,69

Tổng cộng

179.967 (≈18ha)

100,00

Mật độ xây dựng: 4,95%.

Bảng cơ cấusử dụng đất

TT

Khu chức năng

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Khu đón tiếp + Văn phòng

7.551,92

4,20

2

Khu trưng bày giới thiệu đặc trưng văn hóa Vĩnh Thạnh

4.846,67

2,70

3

Khu nhà hàng

7.551,92

4,20

4

Khu lễ hội cồng chiên

11.917,5

6,63

5

Khu câu cá, cắm trại

19.051,19

10,60

6

Khu vui chơi thiếu nhi

5.080,48

2,83

7

Khu bến thuyền

7.061,08

3,93

8

Khu nhà nghỉ Bungalows

61.775,56

34,36

9

Suối hiện trạng

11.898,01

6,62

10

Đất giao thông + hạ tầng kỹ thuật

14.162,76

7,88

11

Đất trồng rừng cảnh quan

28.898,91

16,07

Tổng cộng

179.967 (≈18ha)

100,00

5. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

5.1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

a. San nền:

Giải pháp san nền căn cứ vào chức năng và tính chấtquy hoạch của dự án, hạn chế tối đa việc san ủi làm thay đổi lớn đến địa hìnhtự nhiên.

San lấp trên nguyên tắc tạo mặt bằng xây dựng côngtrình và độ dốc thích hợp cho việc thoát nước mặt, giao thông. Giữ địa hình đồinúi sinh thái, độ dốc ổn định của công trình và tối ưu về kinh tế.

Thiết kế san nền trên cơ sở cân bằng khối lượng đàođắp tại chỗ.

Xây dựng các mái taluy hoặc tường chắn để giữ ổnđịnh nền và công trình.

b. Thoát nước mưa:

Hướng thoát nước chủ yếu theo địa hình tự nhiên hiệncó được thu gom qua các giếng thu nước mưa, các rãnh hở và nắp đan tập trung vềcác mương, cống thoát nước chính căn cứ theo từng lưu vực đón nước thoát rasuối hiện trạng và về sông Côn.

5.2. Giao thông:

a. Giao thông đối ngoại: Quy hoạch 01 điểmđấu nối trực tiếp từ đường liên xã.

b. Giao thông nội bộ:

Đường giao thông nội bộ trong dự án quy hoạch cóchiều rộng từ 3m - 10m.

Kết cấu áo đường nội bộ được lát đá tự nhiên bề mặtđể tạo cảnh quan, phù hợp với tính chất của dự án.

5.3. Cấp nước sinh hoạt:

Giai đoạn đầu khi chưa có hệ thống cấp nước của huyệnđến khu vực dự án để đấu nối, dự án tạm thời sử dụng nguồn nước ngầm lấyqua giếng khoan tại bên bờ sông Côn để xử lý trước khi sử dụng. Sau khi có tuyếncấp nước chung của đô thị được đầu tư xây dựng tại khu vực, dự án đấu nối đểlấy nguồn sử dụng. Tổng nhu cầu dùng nước: 52m3/ngày - đêm.

5.4. Cấp điện:

- Đấu nối nguồn từ tuyến điện trung thế 35kv hiệncó. Xây dựng trạm biến áp 35/0,4KV - 560KVA để cấp điện cho dự án.

- Lưới điện 0,4KV trong khu vực dự án đi ngầm.

- Trang thiết bị chiếu sáng bảo vệ và chiếu sángtrang trí được lựa chọn có tính thẩm mỹ cao.

5.5. Thoát nước bẩn sinh hoạt:

Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt lấy 90% củatổng lượng nước sinh hoạt. Nước thải sinh hoạt được xử lý tại khu xử lý tậptrung tại khu du lịch đạt tiêu chuẩn loại B theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia vềnước thải sinh hoạt 14: 2008/BTNMT , sau đó tận dụng tưới cây, trường hợp thừa thoátra suối hiện trạng.

5.6. Quản lý chất thải rắn sinh hoạt: Bố trímạng lưới các thùng rác công cộng trong khu vực dự án để thu gom trước khi chuyểnvề khu xử lý tập trung theo quy định của huyện Vĩnh Thạnh.

6. Tổ chức thực hiện:

- Phê duyệt đồ án quy hoạch: UBND tỉnh Bình Định.

- Thẩm định đồ án quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh BìnhĐịnh.

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây dựng 47.

- Tư vấn lập đồ án quy hoạch: Công ty TNHH Tư vấnthiết kế và Đầu tư xây dựng Lam Sơn.

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để tiếnhành lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật thi công công trình theo đúngcác quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạchvà Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 47và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này kể từ ngày ký./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHMai Thanh Thắng