THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1678/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNHNHIỆM KỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việckéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quyđịnh số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày13 tháng 8 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2967/TTr-BNV ngày 30 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sung Thànhviên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:

Các Ủy viên:

- Ông Lê Văn Minh, Giám đốc Sở Nộivụ tỉnh Bình Định.

- Ông Hoàng Vũ An, Giám đốc Công antỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hộiđồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các ông có tên tạiĐiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng