THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------

Số: 168/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI MỘT SỐ

HIỆP ĐỊNH KINH TẾ ASEAN LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA

---------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại công văn số 189/TTr-BCT ngày 08 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

Điều 1. Đồng ý Dự thảo Nghị định thư sửa đổi một số Hiệp định kinh tế ASEAN liên quan đến Thương mại Hàng hóa.

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Công Thương ký Nghị định thư sửa đổi nêu trên tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp (AEM Retreat) dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 03 năm 2013.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Công Thương, Y tế, Tài chính, KHĐT, TTTT, TNMT, NG, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Các Vụ: KGVX, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).ĐH.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?