THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ NHIỆM ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC
TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
-------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Bộ Ngoại giao tại văn bản số 3007/TTr-BNG-TCQT ngày 01 tháng 9 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

- Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thôi kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
- Ông Lê Lương Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TTgCP, các PTTgCP;
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- Các Bộ: Ngoại giao, KH và ĐT, Tài chính, Nội vụ, Công an;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Vụ TCCB và Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?