THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1687/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25tháng 11 năm 2013;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (3b).KN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNHLUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1687/QĐ-TTg ngày 19tháng 9 năm 2014 củaThủ tướng Chính phủ)

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từngày 01 tháng 01 năm 2015. Để triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thốngnhất và hiệu quả, trên cơsở các nội dungquy định của Luật, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hànhLuật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụthể cho các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thi hành và ban hành cácvăn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thihành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, thốngnhất đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

b) Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ và kiểm dịchthực vật đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượngvũ trang; làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lựclượng làm công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địaphương, cơ quan, tổ chức trong công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật nhằm hạnchế đến mức thấp nhất thiệt hại do sinh vật gây hại thực vật gây ra, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững vàthúc đẩy xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp; kiện toàn tổ chức của hệ thống cơ quanchuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật để triển khai thi hành có hiệu quảpháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong phạm vi cả nước.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạnhoàn thành và quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việctriển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triểnkhai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thựcvật

a) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến LuậtBảo vệ và kiểm dịch thực vật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Tổ chức phổ biến Luật Bảo vệ và kiểm dịch thựcvật và các văn bản hướng dẫn thi hành vớinội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhậnthức, hiểu biết của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là nhữngngười trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước vềbảo vệ và kiểm dịch thực vật.

c) Phân công thực hiện

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợpvới Bộ Tư pháp biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ và kiểmdịch thực vật cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dânvới nội dung rõ ràng, dễ hiểu, bảo đảm cho việc thực hiện Luật được thống nhất.Tổ chức hội nghị triển khai, phổ biếnLuật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác thông tin, truyền thông phổbiến về Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vậtvà các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Các Bộ, ngành, Ủyban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức phổ biến Luật Bảo vệ và kiểmdịch thực vật và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn, chỉ đạo các báo,tạp chí, đơn vị làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, ngành, địaphương mình xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định phápluật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếptheo.

2. Rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luậtđể thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì và phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, xâydựng các văn bản quy phạm pháp luật đểthi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quanxây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo thủ tục rút gọn, trình Chínhphủ trong tháng 10 năm 2014.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quanxây dựng, ban hành các thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Luật Bảovệ và kiểm dịch thực vật tại Phụ lục đính kèm.

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì hướng dẫn tiêu hủy thuốc, xử lý bao góithuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định vềbảo tồn đa dạng sinh học liên quan đến lĩnh vực bảo vệ thực vật, kiểm dịch thựcvật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật; phối hợp hướng dẫn thu gom bao gói thuốcbảo vệ thực vật sau sử dụng.

c) Bộ Tài chính

Hướng dẫn sử dụng kinh phí thu gom, tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng từnguồn ngân sách địa phương.

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật bảo vệvà kiểm dịch thực vật

a) Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụbảo vệ và kiểm dịch thực vật với nội dung phùhợp cho đối tượng được tập huấn.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộlãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác bảo vệ và kiểm dịchthực vật.

c) Phân công thực hiện

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chứcbiên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và kiểm dịch thực vật; tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ và kiểm dịch thựcvật cho lãnh đạo phụ trách về bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức tập huấnchuyên sâu cho Báo cáo viên pháp luật và lãnh đạo các cơ quan chuyên ngành bảovệ và kiểm dịch thực vật;

- Ủy ban nhândân các cấp có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và kiểmdịch thực vật cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền cấp cơ sở vànhững người trực tiếp làm công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở địa phương mình.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếptheo.

4. Các nhiệm vụ khác

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trìvà phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiếnlược, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ vàkiểm dịch thực vật.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ quyđịnh của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các văn bản quy phạm pháp luật cóliên quan có trách nhiệm tổ chức thựchiện công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

5. Kinh phí triển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểmdịch thực vật

a) Kinh phí triển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểmdịch thực vật do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhànước.

b) Riêng năm 2014, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương chủ động bố trí trong dự toán ngânsách nhà nước được giao đầu năm để triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôncó trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫncác Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chínhphủ việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Bộ Tài chính, cơ quan tài chính địa phương cótrách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, bảođảm nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạchnày trên cơ sở dự toán kinh phí của các Bộ, ngành, địa phương.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởngcơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệmvụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bảo vệ vàkiểm dịch thực vật của Bộ, ngành, địa phương mình./.

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH XÂY DỰNGVĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỂ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰCVẬT
(Ban hành kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 1687/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, ngành có liên quan

Thực hiện theo Quyếtđịnh số 67/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ

2

Thông tư ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, ngành có liên quan

Tháng 9 năm 2014

3

Thông tư ban hành quy trình phân tích nguy cơ dịch hại

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 10 năm 2014

4

Thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, ngành có liên quan

Tháng 11 năm 2014

5

Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, sau nhập khẩu và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, ngành có liên quan

Tháng 10 năm 2014

6

Thông tư quy định xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, ngành có liên quan

Tháng 12 năm 2014

7

Thông tư ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 12 năm 2014

8

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành có liên quan

Tháng 12 năm 2014

9

Thông tư quy định cụ thể về kiểm dịch thực vật nội địa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 3 năm 2015

10

Thông tư quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, ngành có liên quan

Tháng 3 năm 2015

11

Thông tư hướng dẫn việc xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành có liên quan

Tháng 3 năm 2015