THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992
-----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo).

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

Ban Chỉ đạo có chức năng tư vấn, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp việc tổng kết và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
Điều 2. Ban chỉ đạo có những nhiệm vụ sau đây:
1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992; thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 trước khi trình Chính phủ.
3. Nghiên cứu, chuẩn bị để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động tham gia ý kiến với Đảng và Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992:
a) Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan nghiên cứu sâu các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 đã được thực hiện từ giai đoạn tổng kết Hiến pháp, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các phương án sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992;
b) Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 theo kế hoạch của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
c) Thảo luận về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tham gia ý kiến vào các nội dung sửa đổi, bổ sung.
Điều 3. Thành phần của Ban chỉ đạo gồm:
1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban;
2. Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Trưởng Ban thường trực;

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?

3. Ông Vũ Đức Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban;
4. Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên;
5. Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;
7. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;
8. Ông Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;
9. Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên;
10. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên;
11. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
12. Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất ? Cách cấp lại sổ đỏ ?

13. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy viên;
14. Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên;
15. Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên;
16. Ông Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên.
Điều 4. Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo về những công việc được phân công.
Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc đặt tại Bộ Tư pháp do Trưởng Ban chỉ đạo thành lập. Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng Ban thường trực sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp.
Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc do ngân sách nhà nước bảo đảm và bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Tư pháp.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

>> Xem thêm:  Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục, hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận? Thời hạn cấp lại sổ đỏ mất là bao lâu ?

Nơi nhận:
- Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục trực thuộc, CTTĐT;
- Lưu: VT, PL (3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục cấp sổ hồng và vấn đề xin cấp phép xây dựng ?