BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức lại Trung tâm Năng lượng thành Công ty Tư vấn xây dựng điện 3 thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam tại văn bản số 284 ĐVN/ HĐQT-TCCBLĐ ngày 8 tháng 9 năm 1998;

Căn cứ văn bản số 1427/CP-ĐMDN ngày 03 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ phê duyệt Phương án cải tiến tổ chức Tổng Công ty Điện lực Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Trung tâm Năng lượng - doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc thành Công ty Tư vấn xây dựng điện 3, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

- Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

- Tên giao dịch Quốc tế: POWER ENGINEERING CONSULTING COMPANY No3, viết tắt là: PECC3

- Trụ sở chính của Công ty đặt tại : 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh:

- Công ty Tư vấn xây dựng điện 3 là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ và xây dựng đối với các công trình nguồn điện, lưới điện, các dạng năng lượng mới và các công trình công nghiệp, dân dụng khác, bao gồm: Điều tra, khảo sát, lập dự án đầu tư, lập quy hoạch xây dựng; khảo sát, thiết kế và lập dự toán công trình; lập hồ sơ và dịch vụ tổ chức đấu thầu thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị, giám sát xây dựng và quản lý dự án.

- Gia công, thử nghiệm cột điện các loại.

* Vốn Điều lệ của Công ty Tư vấn xây dựng điện 3 là: 5.883.663.230,00 đồng

Điều 3. Công ty Tư vấn xây dựng điện 3 có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của công ty do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam phê duyệt và những quy định của Pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng, các Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Năng lượng, Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng điện 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Đặng Vũ Chư