ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2009

CHỈ THỊ

Về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự

_________________

Ngày 14 tháng 11 năm 2008, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua Luật Thi hành án dân sự và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Cùng ngày, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự và một số nội dung quan trọng khác về thi hành án dân sự. Để triển khai thực hiện có hiệu quả hai văn bản quan trọng nói trên một cách đồng bộ và có hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh:

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ từ nay đến ngày 01 tháng 7 năm 2009 bằng nhiều hình thức, mở đợt tuyên truyền phổ biến Luật Thi hành án dân sự sâu, rộng trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân. Qua đó, giúp cán bộ công chức, viên chức và nhân dân nhận thức sâu sắc về công tác thi hành án dân sự, để vận động thuyết phục gia đình, người thân chấp hành tốt pháp luật về thi hành án dân sự.

- Phối hợp và chỉ đạo ngành dọc tham gia tích cực với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

2. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương ban hành trước đây trái với Luật Thi hành án dân sự, báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trước ngày 01 tháng 7 năm 2009.

- Chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chuyển giao công tác tổ chức, cán bộ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ủy quyền cho cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đúng theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. Kiện toàn các tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan thi hành án dân sự phù hợp với mô hình tổ chức và cơ chế quản lý mới.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật thi hành án dân sự, các văn bản hướng dẫn thi hành và chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh đến cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức thống nhất và chấp hành nghiêm pháp luật về thi hành án.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, Đài phát thanh và Trung tâm Truyền hình, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, từ nay đến ngày 01 tháng 8 năm 2009 mở nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự sâu, rộng trong cán bộ công chức và nhân dân.

4. Báo Phú Yên, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Đài phát thanh tỉnh, các Đài truyền thanh huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn tăng cường giới thiệu nội dung Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; cần ưu tiên giới thiệu người tốt, việc tốt trong công tác thi hành án dân sự.

5. Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế, cơ cấu cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự phù hợp với Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn. Qua đó rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ để xây dựng quy hoạch và thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, chấp hành viên theo Luật Thi hành án dân sự. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ bảo đảm tính kế thừa. Chấp hành nghiêm túc các quy định của Bộ Tư pháp về công tác tổ chức, cán bộ.

- Rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, trên cơ sở đó kiến nghị Bộ Tư pháp có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, đồng thời hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch xây dựng trụ sở làm việc cho phù hợp với mô hình tổ chức Tòa án khu vực.

- Phối hợp với cơ quan Viện kiểm sát lập danh sách và đề nghị việc miễn thi hành đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng), mà thời gian tổ chức thi hành án đã quá 5 năm, tính đến thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành nhưng người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ của công chức, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật hoặc có những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân trong nội bộ ngành.

- Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, điều hành; tạo điều kiện để chấp hành viên, cán bộ thi hành án tích cực, chủ động, sáng tạo, có bản lĩnh trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được phân công, kiên quyết không để án có điều kiện mà chưa hoặc chậm thi hành do lỗi chủ quan của chấp hành viên.

- Chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án. Tích cực phối hợp với trại giam, trại tạm giam đôn đốc phạm nhân thi hành tốt trách nhiệm dân sự, đảm bảo chặt chẽ các điều kiện xét đặc xá, xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân.

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án; không để đơn thư tồn đọng, khiếu nại kéo dài gây ra bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại địa phương.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để tổ chức, thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan trong cán bộ, nhân dân.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua, kịp thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ của ngành, địa phương.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã từ nay đến ngày 01 tháng 07 năm 2009 mở nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự sâu, rộng trong cán bộ công chức và nhân dân. Qua đó, giúp cán bộ công chức và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và Luật Thi hành án dân sự nói riêng.

- Chủ động phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh trong việc chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tổ chức hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định tại Điều 174 của Luật Thi hành án dân sự.

- Xem xét hỗ trợ một phần kinh phí, phương tiện đủ đáp ứng yêu cầu tăng cường và nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự tại địa phương.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Tổ chức và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trực thuộc, đài truyền thanh, cụm loa khu dân cư thường xuyên tuyên truyền phổ biến, giáo dục, hướng dẫn việc thi hành Luật Thi hành án dân sự sâu, rộng trong cán bộ công chức và nhân dân ở địa phương.

- Chủ động phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm quy định tại Điều 175 Luật Thi hành án dân sự trong việc thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Giao cho Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, sáu tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Ngọc Chi