THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 17/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (Tờ trình số 01/TTr-BCĐTNB ngày03 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trìnhsố 1754/TTr-BTĐKT ngày 20 tháng 12 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (códanh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006,góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Trưởng ban BanChỉ đạo Tây Nam Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhâncó tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng