THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VĂN BẢN BỔ SUNG SỐ 2 THỎA ƯỚC TÀI TRỢ CHO DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC NỘI BỘ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC NHÀ QUẢN LÝ ĐƯỢC CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP TÀI TRỢ”
--------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6712/BKHĐT-KTĐN ngày 10 tháng 9 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nội dung văn bản bổ sung số 2 Thỏa ước tài trợ cho Dự án “Nâng cao năng lực nội bộ Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh (nay là Công ty đầu tư tài chính thành phố Hồ Chí Minh) và các nhà quản lý được Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ”, gồm các nội dung chính sau:

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

- Thời hạn rót vốn của Thỏa ước tới ngày 01 tháng 4 năm 2014.
- Thời hạn sử dụng vốn tới ngày 01 tháng 10 năm 2014.
- Thời hạn hiệu lực của Thỏa ước tới ngày 01 tháng 4 năm 2015.
Các điều khoản khác giữ nguyên.
Điều 2. Giao Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký kết văn bản bổ sung số 2 Thỏa ước nêu trên với Đại diện có thẩm quyền của Cơ quan Phát triển Pháp.
Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TP, NG;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?