THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 1707/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM BÀ NGUYỄN BÍCH THỦY GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNGTY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 79/TTr-BXD ngày 07 tháng 9 năm2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 54/TTr-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bàNguyễn Bích Thủy, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch và chiến lược phát triển, Tổngcông ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổngcông ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệpXi măng Việt Nam và bà Nguyễn Bích Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn,
các Vụ: KTN, ĐMDN, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng