UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 1999
QUYếT ĐịNH

QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện chế độ bảo hiểm xã

hội, chế độ trợ cấp, nghỉ, thôi việc đối với cán bộ y tế cơ sở

 

UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định 58/TTgngày 3.2.1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chếđộ chính sách đối với Y tế cơ sở; Quyết định 131/TTg ngày 4/3/1995 của Thủ tướngChính phủ sửa đổi một số điểm của Quyết định 58/TTg ;

Căn cứ Thông tư 08/TTLB của Liên Bộ: Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và xã hội - Ban Tổchức cán bộ Chính phủ hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sáchđối với y tế cơ sở;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền, Giám đốc Sở Tài chính - Vậtgiá,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thực hiện chế độ đóng bảo hiểmxã hội và chế độ trợ cấp nghỉ, thôi việc đối với cán bộ y tế cơ sở:

1. Chế độ đóng bảohiểm xã hội: Đối với cán bộ y tế cơ sở không thuộc biên chế Nhà nước, đã đượcBan Tổ chức chính quyền đồng ý và Sở Y tế ký hợp đồng (trong tổng số cán bộ ytế cơ sở được cơ quan có thẩm quyền quyết định) thì thực hiện chế độ đóng bảohiểm xã hội là 15% tính trên lương ngạch bậc và phụ cấp trách nhiệm ghi rõtrong hợp đồng; trong đó người lao động đóng 5%, ngành y tế đóng 10%.

Cán bộ y tế cơ sở thựchiện chế độ đóng bảo hiểm xã hội nói trên được hưởng quyền lợi và có nghĩa vụtrong việc thực hiện chế độ bảo hiỉm xã hội theo quy định của Nhà nước.

2. Chế độ trợ cấpnghỉ, thôi việc: Cán bộ y tế cơ sở làm việc theo chế độ hợp đồng khi ngành y tếchấm dứt hợp đồng lao động mà không đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hộithì được hưởng trợ cấp: Mỗi năm công tác liên tục được trợ cấp một nửa tháng lươngngạch bậc và phụ cấp trách nhiệm (nếu có).

Người lao động đơn phươngchấm dứt hợp đồng lao động thì không được hưởng chế độ trợ cấp thôi, nghỉ việctheo quy định trên.

Điều 2: Thời gian thực hiện và nguồnkinh phí:

1. Thời gian thựchiện: Từ ngày 01/01/1997.

2. Nguồn kinh phí:Kinh phí đóng bảo hiểm xã hội (thuộc phần ngành y tế đóng góp) cho cán bộ y tếcơ sở và trợ cấp cho cán bộ y tế cơ sở thôi, nghỉ việc do ngành y tế thanh toántrong dự toán Ngân sách hàng năm được UBND tỉnh giao.

Riêng khoản tiền phảithanh toán từ năm 1997 đến hết năm 1999 được Ngân sách tỉnh cấp bổ sung cho ytế từ nguồn tạm giữ 10% dự toán Ngân sách năm 1999 của ngành y tế.

Sở Y tế phối hợp vớiBảo hiểm xã hội, Ban Tổ chức chính quyền tổng hợp danh sách và nhu cầu kinh phíđóng bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi, nghỉ việc thuộc danh sách lao động hợpđồng; tổ chức thực hiện đóng bảo hiểm xã hội và trợ cấp thôi, nghỉ việc theođúng đối tượng, công khai theo Quyết định này và các quy định của Nhà nước.

Sở Tài chính - Vật giácấp kinh phí, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng,theo đúng các quy định của Pháp luật.

Điều 3: Giám đốc Sở Tài chính - Vậtgiá chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền, Giámđốc Bảo hiểm xã hội hướng dẫn và kiểm tra thực hiện quyết định này.

Điều 4: Thủ trưởng các cơ quan: Vănphòng UBND tỉnh, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Y tế, Ban Tổ chức chính quyền, Bảohiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyếtđịnh thi hành./.

 

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Mộc