QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Ban hành Quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997 ;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở giao dịch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng tham gia nghiệp vụ thị trường mở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIẤY TỜ CÓ GIÁ NGẮN HẠN

Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2000/QĐ - NHNN13 ngày 25 tháng 5 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc đăng ký, lưu giữ các loại giấy tờ có giá ngắn hạn thuộc quyền sở hữu của các tổ chức tín dụng tham gia nghiệp vụ thị trường mở tại Ngân hàng Nhà nước để thực hiện nghiệp vụ thị trường mở.

Điều 2. Các loại giấy tờ có giá ngắn hạn được đăng ký bao gồm :

1.Tín phiếu Kho bạc.

2. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

3. Các loại giấy tờ có giá ngắn hạn khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể trong từng thời kỳ.

Điều 3. Việc đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá ngắn hạn để tham gia nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định (sau đây gọi tắt là Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá).CHƯƠNG IIQUY ĐỊNH CỤ THỂĐiều 4. Chậm nhất vào lúc 10h00 ngày giao dịch nghiệp vụ thị trường mở, các thành viên tham gia đấu thầu phải đăng ký và nộp các loại giấy tờ có giá ngắn hạn tại Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá.Điều 5. Các giấy tờ có giá ngắn hạn nêu tại Điều 2phải có đủ các điều kiện sau :1. Có thể giao dịch được.2. Phát hành bằng đồng Việt Nam.3. Giấy tờ có giá được mua, bán hẳn phải có thời hạn còn lại tối đa là 90 ngày.4. Giấy tờ có giá được bán và cam kết mua lại phải có thời hạn còn lại dài hơn thời hạn hợp đồng bán và cam kết mua lại với Ngân hàng Nhà nước.Điều 6. Nộp giấy tờ có giá ngắn hạnKhi đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn, các tổ chức tín dụng lập và gửi 2 bản giấy nộp giấy tờ có giá ngắn hạn cho Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá (theo mẫu số 01/ĐK ) với các nội dung sau đây :Tên và mã số tổ chức tín dụng nộp giấy tờ có giá ngắn hạn.Tên giấy tờ có giá ngắn hạn.Hình thức giấy tờ có giá ngắn hạn.Kỳ hạn giấy tờ có giá ngắn hạn.Mệnh giá giấy tờ có giá ngắn hạn.Lãi suất giấy tờ có giá ngắn hạn.Ngày, tháng, năm phát hành.Ngày, tháng, năm đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá ngắn hạn.Điều 7. Nhận giấy tờ có giá ngắn hạn1. Khi nhận giấy tờ có giá ngắn hạn của các tổ chức tín dụng Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá tiến hành các quy định sau :a. Kiểm tra tính xác thực của giấy tờ có giá ngắn hạn.b. Kiểm tra các yếu tố ghi trên giấy nộp giấy tờ có giá ngắn hạn.c. Làm thủ tục nhận, lưu giữ và bảo quản giấy tờ có giá ngắn hạn (nếu là loại chứng chỉ).d. Làm thủ tục phong toả giá trị giấy tờ có giá ngắn hạn (nếu là loại ghi sổ).e. Ký xác nhận trên giấy nộp giấy tờ có giá ngắn hạn, gửi lại cho tổ chức tín dụng đăng ký 01 bản và lưu 01 bản.2. Việc lưu giữ và bảo quản giấy tờ có giá ngắn hạn được thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.Điều 8 . Rút giấy tờ có giá ngắn hạn 1. Các tổ chức tín dụng được rút giấy tờ có giá ngắn hạn đã đăng ký trong các trường hợp sau :a. Giấy tờ có giá ngắn hạn đến hạn thanh toán.b. Theo yêu cầu của tổ chức tín dụng đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn (Trường hợp tổ chức tín dụng không trúng thầu).2. Tổ chức tín dụng không được rút giấy tờ có giá ngắn hạn trong thời gian đang thực hiện hợp đồng bán và cam kết mua lại.3. Khi rút giấy tờ có giá ngắn hạn đã đăng ký, các tổ chức tín dụng lập và gửi 2 bản giấy xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn cho Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá (theo mẫu số 02/ĐK ) với các nội dung sau đây :a. Tên và mã số tổ chức tín dụng xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn.b. Tên giấy tờ có giá ngắn hạn.c. Hình thức giấy tờ có giá ngắn hạn. d. Kỳ hạn giấy tờ có giá ngắn hạn.e. Mệnh giá giấy tờ có giá ngắn hạn.f. Lãi suất giấy tờ có giá ngắn hạn.g. Ngày, tháng, năm phát hành.h. Ngày, tháng, năm đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá ngắn hạn.i. Lý do xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn. 4. Khi nhận được giấy xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn của các tổ chức tín dụng, Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá tiến hành các công việc sau đây :a. Kiểm tra các yếu tố trên giấy xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn đã đăng ký có phù hợp với các giấy tờ có giá ngắn hạn đã đăng ký.b. Làm thủ tục rút giấy tờ có giá ngắn hạn.c. Ký xác nhận trên giấy xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn, gửi lại cho tổ chức tín dụng xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn 01 bản và lưu 01 bản.CHƯƠNG IIIĐIỀU KHOẢN THI HÀNHĐiều 9 . Mọi sửa đổi, bổ sung Quy định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định./.