THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VỀ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP
----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau:

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đường đi, lối đi duy nhất ? Điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ?

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.
2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.
3. Ủy viên thường trực: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung.
4. Các ủy viên gồm lãnh đạo các Bộ, ngành:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công Thương;

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Sau khi Quyết định này có hiệu lực, các cơ quan nêu tại Khoản 4 Điều này có văn bản cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có những chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Chức năng của Ban Chỉ đạo: giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan tới hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp và các mô hình tương tự khác.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:
a) Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp; hỗ trợ các dự án đầu tư lớn, quan trọng trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và sản xuất kinh doanh.
b) Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến công tác quản lý nhà nước hoạt động của các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp.
c) Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến khu kinh tế, khu công nghiệp và các mô hình tương tự khác.

>> Xem thêm:  Tranh chấp ranh giới đất đai do cán bộ địa chính đo sai ? Thủ tục khởi kiện đòi lại đất đã tặng cho ?

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên của Ban Chỉ đạo.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.
Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại ủy ban nhân dân xã ? Cách đòi lại tài sản từ người bán đất ?