THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1722/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGÀY ÂM NHẠC VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Thôngbáo số 319-TB/TW ngày 01 tháng 4 năm 2010 thông báo kết luận của Ban Bí thưTrung ương Đảng về Ngày Sân khấu Việt Nam;

Xét đề nghị củaChủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam tại Tờ trình số 79/CV-HNS ngày 22 tháng 9 năm2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy ngày 03 tháng 9 hằng năm là “Ngày Âm nhạc Việt Nam”.

Điều 2. Việc tổ chức ngày Âm nhạc Việt Nam hằng năm phải bảo đảm thiếtthực, hiệu quả và tiết kiệm với mục đích sau:

1. Động viên độingũ văn nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc phát huy các giá trị truyền thống vàcách mạng của nền âm nhạc Việt Nam, phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm hay, nhiềuhoạt động âm nhạc có ý nghĩa phục vụ công chúng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ,cổ vũ, động viên toàn dân đoàn kết, phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệTổ quốc.

2. Thu hút sự quantâm của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xâydựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Điều 3. Kinh phí tổ chức ngày Âm nhạc Việt Nam được bố trí trong kinh phíngân sách nhà nước hỗ trợ hằng năm cho Hội Nhạc sỹ Việt Nam trên cơ sở chínhsách chung đối với các Hội văn học nghệ thuật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quanthuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngvà Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).KN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam