THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 1723/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỔNGCÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căncứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ vềviệc chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên và tổ chức quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chínhphủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét Tờ trình số 8086/TTr-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công thương; Tờtrình số 2963/TTr-BNV ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam như sau:

1. Ông Nguyễn Thái Sinh, Chủ tịchHội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên.

2. Ông Trần Sơn Châu, Ủy viên Hộiđồng quản trị, Tổng giám đốc, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

3. Ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Hộiđồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát, giữ chức Thành viên Hội đồng thànhviên.

4. Ông Trần Đăng Kiên, Ủy viên Hộiđồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

5. Ông Nguyễn Triết, Ủy viên Hộiđồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công thương, Hội đồngthành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng