ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1723/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP KINH PHÍ CẤP BÙ DO MIỄN, GIẢM THỦYLỢI PHÍ (ĐỢT 2) NĂM 2013 CHO CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, KHAI THÁC THỦY NÔNG CỦA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căncứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh về việc giao dự toánngân sách địa phương năm 2013;

Xétđề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 273/TTr-STC-NS ngày 29/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Cấp bổ sung kinh phí cấp bù do miễn,giảm thủy lợi phí (đợt 2) năm 2013 cho các địa phương và đơn vị như sau:

1. Thành phố Quy Nhơn : 1.100.000.000 đồng

2. Thị xã An Nhơn : 2.300.000.000 đồng

3. Huyện Tuy Phước : 2.200.000.000 đồng

4. Huyện Tây Sơn : 3.230.000.000 đồng

5. Huyện Phù Cát : 4.200.000.000 đồng

6. Huyện Phù Mỹ : 5.430.000.000 đồng

7. Huyện Hoài Ân : 4.580.000.000 đồng

8. Huyện Hoài Nhơn : 4.500.000.000 đồng

9. Huyện Vân Canh : 610.000.000 đồng

10. Huyện Vĩnh Thạnh : 930.000.000 đồng

11. Huyện An Lão : 900.000.000 đồng

12. Công ty TNHH KTCT thủy lợi: 13.938.000.000 đồng

Tổng cộng: 43.918.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ,chín trăm mười tám triệu đồng).

Nguồnkinh phí: Nguồn cấp bù thủy lợi phí năm 2013 đã được bố trí tại Quyết định số682/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh.

Điều2.

1. Giao Giám đốc Sở Tài chính thực hiện chuyển kinh phí nêu tạiĐiều 1 các địa phương và đơn vị.

Saukhi Trung ương thông báo chính thức số bổ sung kinh phí do miễn giảm thủy lợiphí năm 2013 theo mức thu quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày10/9/2012 của Chính phủ, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệpvà PTNT xem xét, trình UBND tỉnh quyết định cấp tiền phần kinh phí chênh lệchcòn thiếu so với mức quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

2.Căn cứ diện tích tưới nước, tiêu nước và cấp nước được miễn, giảm thủy lợi phícủa các đơn bị quản lý thủy nông trực thuộc, giao Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố quyết định cấp kinh phí cấp bù thủy lợi phí(đợt 2) năm 2013 chocác đơn vị thủy nông trên địa bàn; đồng thời hướng dẫn các đơn vị thủy nông sửdụng nguồn kinh phí nêu trên theo quy định của Trung ương và tỉnh.

Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc cácSở Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố, Giám đốc Công ty TNHH KTCT thủy lợi Bình Định và Thủ trưởngcác đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Thị Thu Hồng