THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 1725/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM ÔNG VŨ ĐỨC GIANG GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN DỆTMAY VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căncứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét Tờ trình số 689/TDDM-QLNNL ngày 05 tháng 8 năm 2010 của Tập đoàn Dệt mayViệt Nam; Tờ trình số 8576/TTr-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công thương;Tờ trình số 57/TTr-BNV ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Vũ Đức Giang, Ủy viên Hội đồng quản trị, TổngGiám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tậpđoàn Dệt may Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công thương, Hội đồngquản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam và ông Vũ Đức Giang chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng