NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung sửa đổi về nội dung phạm vi hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính công bố tại lệnh số 37/LCT-HĐNN8 và Lệnh số 38/LCT-HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 189/HĐBT ngày 15-6-1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy chế chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các Định chế Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ sung nội dung hoạt động quy định tại Giấy phép hoạt động Ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước cấp cho Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam, như sau:

1.1. Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam được phép nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VNĐ) của các cá nhân là người Việt Nam và các pháp nhân là tổ chức Việt Nam không có quan hệ tín dụng với ngân hàng, tỷ lệ không quá 20 % vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hoặc vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh.

1.2. Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam được thực hiện bảo lãnh đối với các đối tượng là tổ chức kinh tế nước ngoài tham gia đấu thầu các dự án đầu tư tại Việt Nam và cho vay đối với những đối tượng này để thực hiện dự án trúng thầu tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01-9-1994, Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Các Định chế Tài chính, thủ trưởng Vụ, Cục, liên quan ở Ngân hàng Trung ương, Tổng Giám đốc chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Chu Văn Nguyễn