NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho vay ngoại tệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh đối với các ngân hàng trong nước

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23-5-1990;

Căn cứ Quyết định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 189/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 15-6-1991 ban hành Quy chế chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các định chế Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chi nhánh Ngân hàng nước ngoại, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam được phép cho vay ngoại tệ đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam.

Việc sử dụng vốn vay phải theo đúng các quy định hiện hành về mục đích cho vay ngoại tệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01-9-1994. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Các Định chế Tài chính, các Thủ trưởng Vụ, Cục, ... và các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, các Tổng Giám đốc Ngân hàng Việt Nam, các Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, các Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam thi hành Quyết định này./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Chu Văn Nguyễn