THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ CÁC VĂN KIỆN
HỢP TÁC NĂNG LƯỢNG TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC ASEAN
--------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại công văn số 8711/BCT-TCNL ngày 26 tháng 9 năm 2013,

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định về sử dụng và thương mại than ASEAN (ACUT) và dự thảo Văn kiện thống nhất gia hạn hiệu lực Bản ghi nhớ ASEAN về Dự án đường ống dẫn khí xuyên ASEAN.
Điều 2. Đồng ý Lãnh đạo Bộ Công Thương ký các văn kiện trên tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 31 (AMEM 31) dự kiến tổ chức tại In-đô-nê-xi-a vào tháng 9 năm 2013.
Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định./.

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Các Vụ: KTN, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?