ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnhtrực thuộc Sở Giao thông Vận tải

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 44/005/QĐ-UB ngày 9/6/2005 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 390/TTr-SNV ngày 05/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên gồm các ông (bà) có tên sau:

1- Chủ tịch Hội đồng; Ông Nguyễn Xuân Thơi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2- Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Trọng Nhạ, Phó Giám đốc Sở GTVT.

3- Các thành viên Hội đồng:

- Ông Lê Thế Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- Bà Vũ Thị Kim Thoa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Bà Nguyễn Thị Nữ, Phó Cục trưởng, Cục Thuế tỉnh.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chế độ làm việc của Hội đồng Quản lý Quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Quỹ Bảo trì được bộ tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ được sử dụng của Quỹ để hoạt động.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Doãn Thế Cường