THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1754/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦYVIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chứcphối hợp liên ngành;
Căn cứ Kết luận số 81-KL/TW ngày 06 tháng 8 năm 2010 của Bộ Chính trị về Tậpđoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủyViệt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung đồng chí LêDương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Ủy viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tậpđoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực kể từ ngày ký ban hành. Trưởng ban Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởngcơ quan có liên quan và đồng chí Lê Dương Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội và các UB của QH;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng