THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1757/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA CÁC HỒ: SÔNG BA HẠ, SÔNG HINH,KRÔNG H’NĂNG, AYUN HẠ VÀ AN KHÊ – KA NAK TRONG MÙA LŨ HÀNG NĂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 20 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnhsửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng8 năm 2000;
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm2001;
Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ vềviệc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão được sửađổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trìnhthủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ vềquản lý an toàn đập;
Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ vềquản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủyđiện, thủy lợi;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: Sông BaHạ, Sông Hinh, Krông H’Năng, Ayun Hạ và An Khê – Ka Nak trong mùa lũ hàng năm.

Điều 2. Điềukhoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bãi bỏ các quy định liên quanđến việc vận hành, điều tiết các hồ chứa: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng,Ayun Hạ và An Khê – Ka Nak trái với Quy trình này. Các quy trình vận hành hồchứa đã ban hành cho riêng từng hồ phải được sửa đổi bổ sung để phù hợp vớiQuyết định này.

Điều 3.Các Bộ trưởng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng; Chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng,chống lụt, bão Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh;
- Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;
- Công ty Cổ phần Sông Ba;
- Ban Quản lý Dự án thủy điện 7;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Gia Lai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, ĐP, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

QUY TRÌNH

VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA CÁC HỒ: SÔNG BA HẠ, SÔNG HINH, KRÔNG H’NĂNG,AYUN HẠ VÀ AN KHÊ – KA NAK TRONG MÙA LŨ HÀNG NĂM(Ban hành kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2010của Thủ tướng Chính phủ)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Từ ngày 01 tháng 9 đến 15 tháng 12 hàng năm, các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh,Krông H’Năng, Ayun Hạ và An Khê – Ka Nak phải vận hành theo nguyên tắc và thứ tựưu tiên như sau:

1. Đảm bảo an toàn công trình:

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cáccông trình thủy điện: Sông Ba Hạ, Krông H’Năng, An Khê - Ka Nak, không để mựcnước hồ chứa vượt cao trình mực nước kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lạinhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối chocông trình thủy điện Sông Hinh, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mựcnước thiết kế với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối chocông trình hồ chứa Ayun Hạ, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nướcgia cường ứng với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 100 năm.

2. Góp phần giảm lũ cho hạ du.

3. Đảm bảo hiệu quả phát điện.

Điều 2.Trong thời gian làm nhiệm vụ điều tiết lũ, việc vận hành các công trình xả củacác hồ chứa phải thực hiện theo đúng quy trình vận hành công trình xả đã đượcban hành, nhằm đảm bảo ổn định cho hệ thống công trình đầu mối.

Điều 3. Cácchỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của các hồ chứa

1. Hồ Sông Ba Hạ:

- Cao trình mực nước dâng bìnhthường: 105,00 m;

- Cao trình mực nước hồ ứng với lũthiết kế: 105,96 m;

- Cao trình mực nước kiểm tra:108,05 m.

2. Hồ Sông Hinh:

- Cao trình mực nước dâng bìnhthường: 209,00 m;

- Cao trình mực nước hồ ứng với lũthiết kế: 211,85 m;

- Cao trình mực nước kiểm tra:212,35 m.

3. Hồ Krông H’Năng:

- Cao trình mực nước dâng bìnhthường: 255,00 m;

- Cao trình mực nước hồ ứng với lũthiết kế: 255,58 m;

- Cao trình mực nước kiểm tra:258,38 m.

4. Hồ Ayun Hạ:

- Cao trình mực nước dâng bìnhthường: 204,00 m;

- Cao trình mực nước dâng giacường: 209,92m.

5. Hồ An Khê:

- Cao trình mực nước dâng bìnhthường: 429,00 m;

- Cao trình mực nước hồ ứng với lũthiết kế: 429,88 m;

- Cao trình mực nước kiểm tra: 431,45m.

6. Hồ Ka Nak:

- Cao trình mực nước dâng bìnhthường: 515,00 m;

- Cao trình mực nước hồ ứng với lũthiết kế: 515,32 m;

- Cao trình mực nước kiểm tra:516,80 m.

Điều 4.Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên sông tại các trạm thủy văn đượcquy định trong Bảng 1.

Bảng1. Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ

Sông

Trạm thủy văn

Báo động I (m)

Báo động II (m)

Báo động III (m)

Ba

An Khê

404,5

405,5

406,5

Ayun

Ayun Pa

153

154,5

156

Ba

Củng Sơn

29,5

32,0

34,5

Đà Rằng

Tuy Hòa (Phú Lâm)

1,70

2,70

3,70

Điều 5.Khi Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo có khả năng xuất hiện lũ lớnngoài thời gian quy định tại Điều 1, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bãoTrung ương quyết định việc vận hành các hồ theo Quy trình này.

Chương 2.

VẬN HÀNH CÁC HỒ CHỨA:SÔNG BA HẠ, SÔNG HINH, KRÔNG H’NĂNG, AYUN HẠ VÀ AN KHÊ – KA NAK TRONG MÙA LŨ

Điều 6.Nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du

1. Trong quá trình vận hành các hồ,cần theo dõi, cập nhật thông tin về lưu lượng thực đo và thông tin dự báo lưulượng đến hồ 6 giờ tiếp theo để điều chỉnh quá trình xả cho phù hợp với tìnhhình thực tế.

2. Khi vận hành hồ chứa giảm lũ chohạ du phải tuân thủ theo quy định về trình tự, phương thức đóng mở cửa van cáccông trình xả đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Không cho phép sử dụng phần dungtích hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường đến cao trình mực nước dâng giacường để điều tiết giảm lũ khi các cửa van của công trình xả chưa ở trạng tháimở hoàn toàn.

4. Sau đỉnh lũ, phải đưa mực nướchồ về cao trình mực nước dâng bình thường.

Điều 7.Vận hành giảm lũ cho hạ du

1. Cao trình mực nước đón lũ củacác hồ chứa được quy định trong Bảng 2.

Bảng2. Cao trình mực nước đón lũ của các hồ

Hồ

Sông Ba Hạ

Sông Hinh

Krông H’Năng

Ka Nak

Ayun Hạ

Mực nước hồ (m)

103

207

252,5

513

203

2. Đối với các hồ Sông Ba Hạ, SôngHinh, Krông H’Năng:

a) Phối hợp các hồ xả nước đón lũ:Nếu mực nước hiện tại của hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng lớn hơn mứcquy định trong Bảng 2 và mực nước tại Phú Lâm đang ở dưới mức báo động II; dựbáo trong 24 giờ tới lưu lượng đến hồ sông Ba Hạ có khả năng vượt 1.500 m3/s,lưu lượng đến hồ Sông Hinh có khả năng vượt 500 m3/s, lưu lượng đếnhồ Krông H’Năng có khả năng vượt 300 m3/s thì vận hành hồ như sau:

- Vận hành xả nước với lưu lượng xảlớn hơn lưu lượng đến hồ để hạ dần mực nước hồ về cao trình mực nước đón lũ quyđịnh trong Bảng 2 trong khoảng thời gian 24 giờ;

- Trong quá trình xả nước đón lũ,nếu mực nước tại trạm thủy văn Phú Lâm vượt mức báo động II mà mực nước hồ SôngBa Hạ còn lớn hơn cao trình 103m, thì hồ Sông Ba Hạ tiếp tục xả nước đưa dầnmực nước hồ về cao trình này; hồ Sông Hinh, hồ Krông H’Năng xả nước bằng lưulượng đến hồ để duy trì mực nước hồ ở mức hiện tại.

b) Vận hành hồ giảm lũ cho hạ du:Căn cứ vào lưu lượng đến hồ và mực nước hồ thực đo hiện tại, nếu dự báo trong 6đến 12 giờ tới lũ về các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng đạt đỉnh thìvận hành các hồ giảm đỉnh lũ. Khi hồ đã đạt đến mực nước dâng bình thường, thìvận hành hồ bảo đảm lưu lượng xả bằng lưu lượng nước đến hồ;

c) Khi mực nước hồ đạt đến mực nướcdâng bình thường, mà lũ đến hồ còn tiếp tục tăng và có khả năng ảnh hưởng đếnan toàn của công trình, thực hiện chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trìnhtheo Quy trình vận hành của các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng đã đượccấp có thẩm quyền ban hành.

3. Đối với các Hồ Ayun Hạ và KaNak:

a) Phối hợp các hồ xả nước đón lũ:

- Nếu mực nước hiện tại hồ Ka Naklớn hơn cao trình 513m; mực nước tại trạm thủy văn An Khê đang ở dưới mức báođộng II; dự báo trong 24 giờ tới lưu lượng đến hồ Ka Nak có khả năng vượt 120 m3/sthì vận hành xả nước với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ để hạ dần mựcnước hồ về cao trình 513 m trong khoảng thời gian 24 giờ;

- Nếu mực nước hiện tại hồ Ayun Hạlớn hơn cao trình 203m; mực nước tại trạm thủy văn Ayun Pa đang ở dưới mức báođộng II; dự báo trong 24 giờ tới lưu lượng đến hồ Ayun Hạ có khả năng vượt 200m3/s thì vận hành xả nước với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồđể hạ dần mực nước hồ về cao trình 203 m trong khoảng thời gian 24 giờ;

- Trong quá trình xả nước đón lũ,nếu mực nước tại trạm thủy văn An Khê hoặc Ayun Pa vượt báo động II thì hồ KaNak xả bằng lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước hồ ở mức hiện tại. Trường hợpmực nước hồ Ayun Hạ còn lớn hơn cao trình 203m thì hồ Ayun Hạ tiếp tục xả nướcđưa dần mực nước hồ về cao trình 203m.

b) Vận hành hồ giảm lũ cho hạ du:Căn cứ vào lưu lượng đến hồ và mực nước hồ thực đo hiện tại, nếu dự báo trong 6giờ tới lũ về hồ Ayun Hạ và Ka Nak đạt đỉnh thì vận hành các hồ giảm đỉnh lũ.Khi hồ đã đạt đến mực nước dâng bình thường, thì vận hành hồ bảo đảm lưu lượngxả bằng lưu lượng đến hồ;

c) Khi mực nước hồ đạt đến mức dângbình thường, mà lũ đến hồ còn tiếp tục tăng và có khả năng ảnh hưởng đến antoàn của công trình, thực hiện chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình theoQuy trình vận hành của các hồ: Ayun Hạ, Ka Nak đã được cấp có thẩm quyền banhành.

Chương 3.

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀTỔ CHỨC VẬN HÀNH CÁC HỒ CHỨA GIẢM LŨ CHO HẠ DU

Điều 8.Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

1. Quyết định cảnh báo và chỉ đạo thựchiện các biện pháp ứng phó với tình huống lũ, xử lý các tình huống ảnh hưởngđến an toàn ở hạ du khi các hồ xả lũ.

2. Trong trường hợp các hồ xả lũkhẩn cấp đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối hoặc xảy ra sự cố bất thườngphải báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có biện pháp xử lý kịp thời.

Điều 9.Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo Tậpđoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, Công tyCổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, Công ty Cổ phần Sông Ba, Ban Quản lý Dự án thủyđiện 7 thực hiện việc đảm bảo an toàn các hồ Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năngvà An Khê – Ka Nak trong suốt mùa lũ. Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị quản lý, vậnhành hồ thủy điện vận hành các hồ theo đúng Quy trình này.

2. Trước khi các hồ xả lũ khẩn cấpđảm bảo an toàn cho công trình đầu mối, Bộ trưởng Bộ Công Thương phải báo cáoThủ tướng Chính phủ, đồng thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bãoTrung ương để chỉ đạo chống lũ cho hạ du.

Điều 10. Tráchnhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyênnước và các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc vận hành các hồ chứagiảm lũ cho hạ du theo Quy trình này.

2. Chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủyvăn Quốc gia thực hiện công tác dự báo, cảnh báo và cung cấp số liệu khí tượng,thủy văn cho các đơn vị quản lý, vận hành các hồ Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng,Ayun Hạ và An Khê – Ka Nak (sau đây gọi chung là các đơn vị quản lý, vận hànhhồ), Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt,bão Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Phú Yên theo quyđịnh của Quy trình này.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ điềuchỉnh Quy trình vận hành liên hồ khi cần thiết

Điều 11.Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo đảm bảoan toàn các hồ chứa thủy lợi có liên quan. Kiểm tra việc vận hành hồ Ayun Hạtheo đúng Quy trình này.

2. Quyết định biện pháp xử lý cácsự cố khẩn cấp đối với hệ thống công trình thủy lợi trên lưu vực sông Ba, báocáo kịp thời Thủ tướng Chính phủ; đồng thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phòng,chống lụt, bão Trung ương để xử lý.

Điều 12. Tráchnhiệm của Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh,Krông H’Năng, Ayun Hạ và An Khê – Ka Nak

1. Ban hành lệnh và thực hiện vậnhành hồ chứa thuộc phạm vi quản lý của mình theo quy định trong Quy trình này.

2. Tổ chức quan trắc, thu thậpthông tin, theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn, dự báo lưu lượng đến hồ, mựcnước hồ, tính toán các phương án vận hành hồ chứa.

3. Trước khi vận hành mở các cửa xảđầu tiên phải thông báo trước 2 giờ đến Ban Chỉ đạo phòng chống lụt, bão Trungương, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk và Phú Yên, Ban chỉ huy phòng,chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk và Phú Yên.

Trường hợp có lệnh vận hành các cửaxả của hồ: Sông Ba Hạ, hồ Sông Hinh, khi mực nước tại trạm thủy văn Phú Lâmđang ở mức lớn hơn báo động II, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – SôngHinh, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ phải thông báo ngay cho Ủy ban nhândân Phú Yên và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh PhúYên.

Trường hợp có lệnh vận hành các cửaxả của hồ Krông H’Năng, Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba phải thông báo ngaycho Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Đắk Lắk, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt,bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Phú Yên, Đắk Lắk và Công ty Cổ phần Thủy điệnSông Ba Hạ.

Trường hợp có lệnh vận hành các cửaxả của hồ: Ayun Hạ, hồ An Khê – Ka Nak, khi mực nước tại trạm thủy văn Ayun Pa hoặcAn Khê đang ở mức lớn hơn báo động II, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thủy điện 7,Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủylợi tỉnh Gia Lai phải thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Ban Chỉhuy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phầnThủy điện Sông Ba Hạ.

4. Trường hợp các hồ xả lũ khẩn cấpđảm bảo an toàn cho công trình đầu mối, hoặc xảy ra những tình huống bấtthường, không thực hiện được theo đúng Quy trình này thì Giám đốc đơn vị quảnlý, vận hành hồ liên quan phải báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bãoTrung ương, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy ban nhân dân cáctỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk và Phú Yên biết để chỉ đạo xử lý. Trường hợp mất thôngtin liên lạc, thì Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành hồ liên quan phải chủ độngtriển khai ngay các biện pháp đối phó phù hợp.

Điều 13.Trách nhiệm về an toàn các công trình

1. Lệnh vận hành các hồ: Sông BaHạ, Sông Hinh, Krông H’Năng, Ayun Hạ và cụm hồ An Khê – Ka Nak điều tiết lũtrái với các quy định trong Quy trình này, dẫn đến công trình đầu mối, hệ thốngcác công trình thủy lợi, giao thông và dân sinh ở hạ du bị mất an toàn thìngười ra lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Việc thực hiện sai lệnh vận hànhdẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình thủy lợi, giao thông và dânsinh ở hạ du bị mất an toàn thì Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành hồ liên quanphải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Trong quá trình vận hành côngtrình nếu phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố công trình đầu mối, đòi hỏi phảiđiều chỉnh tức thời thì Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành hồ liên quan có tráchnhiệm báo cáo sự cố, đề xuất phương án khắc phục với Ban Chỉ đạo phòng, chốnglụt, bão Trung ương để xử lý, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điệnlực Việt Nam.

4. Nếu phát hiện sự cố các côngtrình thủy lợi ở hạ du thì Ủy ban nhân dân tỉnh nơi xảy ra sự cố có trách nhiệmbáo cáo và đề xuất phương án khắc phục với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn để xử lý, đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ươngđể chỉ đạo điều chỉnh chế độ vận hành.

5. Tháng 8 hàng năm là thời kỳ tổngkiểm tra trước mùa lũ. Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành hồ có trách nhiệm tổchức kiểm tra các trang thiết bị, các hạng mục công trình và tiến hành sửa chữađể đảm bảo vận hành theo chế độ làm việc quy định, đồng thời báo cáo Bộ CôngThương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt,bão Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để theo dõi chỉ đạo.

Trường hợp có sự cố công trình vàtrang thiết bị, không thể sửa chữa xong trước ngày 31 tháng 8, Giám đốc đơn vịquản lý, vận hành hồ liên quan phải báo cáo Bộ Công Thương (đối với các hồ:Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng và cụm hồ An Khê – Ka Nak), Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn (đối với hồ Ayun Hạ) để xử lý, đồng thời báo cáo BanChỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương để theo dõi chỉ đạo.

6. Việc quy kết trách nhiệm về sựmất an toàn của công trình nêu trong các khoản 1, 2, 3, 4 và 5, Điều này do cơquan Thanh tra Chính phủ xem xét và kết luận.

Điều 14.Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên,Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Gia Lai,Đắk Lắk, Phú Yên.

1. Quyết định cảnh báo và chỉ đạothực hiện các biện pháp ứng phó với tình huống lũ, lụt trên địa bàn; chỉ đạo,giám sát các đơn vị quản lý, vận hành hồ liên quan trên địa bàn thực hiện vậnhành các hồ chứa theo đúng Quy trình này.

2. Tổ chức thường trực, cập nhật,theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, mưa lũ trên địa bàn và vận hành các hồchứa: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng và cụm hồ An Khê – Ka Nak để chỉ đạophòng chống lũ, lụt và xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an toànvùng hạ du.

3. Khi nhận được thông báo về việcmở cửa xả các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng và cụm hồ An Khê – KaNak, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk và Phú Yên, Trưởng BanChỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk vàPhú Yên phải triển khai ngay các biện pháp đối phó phù hợp với từng tình huốngnhằm hạn chế tác hại do việc mở các cửa xả gây ra.

Điều 15.Chế độ và phương thức thông tin, báo cáo vận hành công trình

1. Thông báo việc đóng, mở cửa xảlũ của các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng, Ayun Hạ và cụm hồ An Khê –Ka Nak đến Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk và Phú Yên, Ban Chỉ huyphòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk và Phú Yêndo Giám đốc các đơn vị quản lý, vận hành hồ thực hiện.

2. Thông báo việc đóng, mở cửa xảlũ của các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng, Ayun Hạ và cụm hồ An Khê –Ka Nak đến Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thịxã, thành phố bị ảnh hưởng của việc vận hành cửa xả của các hồ liên quan do BanChỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk vàPhú Yên thực hiện.

3. Các thông báo, kiến nghị, traođổi có liên quan đến việc vận hành điều tiết lũ của các hồ chứa: Sông Ba Hạ, SôngHinh, Krông H’Năng, Ayun Hạ và cụm hồ An Khê – Ka Nak đều phải thực hiện bằngvăn bản, đồng thời bằng fax, thông tin trực tiếp qua điện thoại, chuyển bản tinbằng mạng vi tính, sau đó văn bản gốc được gửi để theo dõi, đối chiếu và lưu hồsơ quản lý.

4. Khi vận hành các công trình xảtheo chế độ khẩn cấp, Giám đốc các đơn vị quản lý, vận hành hồ liên quan phảithông báo ngay và báo cáo liên tục cho Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, ĐắkLắk và Phú Yên, Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh:Gia Lai, Đắk Lắk và Phú Yên đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bãoTrung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để chỉ đạo chống lũ cho hạ du và thôngbáo cho các chủ công trình ở hạ du kịp thời phối hợp xử lý.

Điều 16.Trách nhiệm về cung cấp thông tin, số liệu

1. Khi nhận định có khả năng xuấthiện lũ tại Phú Lâm, Ayun Pa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương –Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia – Bộ Tài nguyên và Môi trường có tráchnhiệm cung cấp cho Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Bộ CôngThương, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìmkiếm cứu nạn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Phú Yên và các đơn vị quản lý, vận hànhhồ các số liệu sau:

a) Các trị số khí tượng thủy vănthực đo: số liệu mưa, mực nước của toàn bộ mạng quan trắc thuộc hệ thống SôngBa trong 24 giờ qua;

b) Các trị số khí tượng thủy văn dựbáo: mực nước 6 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ tới của các trạm An Khê, Ayun Pa,Củng Sơn, Phú Lâm;

c) Báo cáo tình hình thời tiết 24giờ qua và nhận định xu thế diễn biến thời tiết 24 giờ tới, trước 15 giờ hàngngày.

Việc cung cấp các thông tin trên,được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

- Bằng fax:

- Chuyển bản tin bằng liên lạc;

- Chuyển bản tin bằng mạng vi tính;

- Thông tin trực tiếp qua điệnthoại.

2. Ban Quản lý Dự án thủy điện 7,Công ty Cổ phần Sông Ba, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, Côngty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viênKhai thác công trình thủy lợi tỉnh Gia Lai có trách nhiệm:

a) Khi Trung tâm Dự báo Khí tượngThủy văn Trung ương phát bản tin cảnh báo có khả năng xảy ra lũ tại Phú Lâm,Ayun Pa thì thực hiện chế độ quan trắc theo Quy trình vận hành hồ chứa được cấpcó thẩm quyền ban hành về lưu lượng, mực nước, chế độ lũ và dự báo mực nước hồvà lưu lượng đến các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng, Ayun Hạ và cụm hồAn Khê – Ka Nak;

b) Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chốnglụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn cáctỉnh: Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk, Bộ Công Thương và Trung tâm Dự báo Khí tượngThủy văn Trung ương và thông báo cho các đơn vị quản lý, vận hành hồ liên quansố liệu của tất cả các lần quan trắc, đo đạc được thực hiện theo chế độ lũ,gồm:

- Mực nước thượng lưu, mực nước hạlưu các hồ;

- Lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả,lưu lượng tháo qua tuabin;

- Bản tin dự báo mực nước hồ và lưulượng đến hồ.

c) Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chốnglụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn cáctỉnh: Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trạng thái làm việc của công trìnhtrong thời gian lũ.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

PHỤ LỤC

BẢNG TRA VÀ BIỂU ĐỒ QUAN HỆ MỰC NƯỚC, DUNG TÍCH(Ban hành kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2010của Thủ tướng Chính phủ)

I. HỒ CHỨAAYUN HẠ

1. Bảng tra quan hệ Z(m) ~ W(triệum3) hồ Ayun Hạ:

Z

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

195

52.00

52.70

53.50

54.30

55.00

56.00

58.00

60.00

62.00

63.00

196

64.00

65.55

67.10

68.65

70.20

71.75

73.30

74.85

76.40

77.95

197

79.50

81.25

83.60

84.15

85.70

87.25

88.80

90.35

91.90

93.45

198

95.00

97.00

99.00

101.00

103.00

105.00

107.00

109.00

111.00

113.00

199

115.00

117.00

119.00

121.00

123.00

125.00

127.00

129.00

131.00

133.00

200

135.00

137.60

140.20

142.80

145.40

148.00

150.60

153.20

155.80

158.40

201

161.00

163.60

166.20

168.80

171.40

174.00

176.60

179.20

181.80

184.40

202

187.00

190.30

193.60

196.90

200.20

203.50

206.80

210.10

213.40

216.70

203

220.00

223.30

226.60

229.90

233.20

236.50

239.80

243.10

246.40

249.70

204

253.00

257.05

261.10

265.15

269.20

273.25

277.30

281.35

285.40

289.45

205

293.50

297.55

301.60

305.65

309.70

313.75

317.80

321.85

325.90

329.95

206

334.00

338.70

343.40

348.10

352.80

357.50

362.20

366.90

371.60

376.30

207

381.00

385.70

390.40

395.10

399.80

404.50

409.20

413.90

418.60

423.30

208

428.00

433.25

438.50

443.75

449.00

454.25

459.50

464.75

470.00

475.25

209

480.50

485.75

491.00

496.25

501.50

506.75

512.00

517.25

522.50

527.75

210

533.00

538.80

544.60

550.40

556.20

562.00

567.80

573.60

579.40

585.20

211

591.00

596.80

602.60

608.40

614.20

620.00

625.80

631.60

637.40

643.20

212

649.00

655.45

661.90

668.35

674.80

681.25

687.70

694.15

700.60

707.05

2. Đồ thị quan hệ Z ~ W:

Quyết định số 1757/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H'Năng, Ayun Hạ và An Khê - Ka Nak trong mùa lũ hàng năm


II. CỤM HỒCHỨA AN KHÊ – KA NAK

Quyết định số 1757/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H'Năng, Ayun Hạ và An Khê - Ka Nak trong mùa lũ hàng năm

Z(m)

458.84

460

465

470

475

480

485

490

495

500

505

510

515

520

525

530

535

540

F (km2)

0.000

0.032

0.225

0.467

1.511

1.935

3.192

4.664

6.874

9.406

11.795

14.436

16.960

19.375

21.837

23.695

25.806

28.037

W (106.m3)

0.00

0.01

0.58

2.28

6.97

15.57

28.25

47.78

76.44

116.98

169.87

235.34

313.74

404.44

507.34

621.14

744.85

879.42

Quyết định số 1757/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H'Năng, Ayun Hạ và An Khê - Ka Nak trong mùa lũ hàng năm

Z(m)

415.35

420

421

422

423

424

425

426

426.5

427

427.5

428

429

430

431

432

433

434

435

440

F (km2)

0.00

0.56

0.73

0.91

1.12

1.36

1.68

2.01

2.18

2.36

2.56

2.78

3.39

4.02

5.00

6.13

7.43

9.00

10.84

23.77

W (106.m3)

0.00

0.860

1.500

2.300

3.300

4.500

6.188

8.150

9.150

10.250

11.450

12.750

15.850

20.006

25.000

30.700

37.300

45.300

55.762

140.181

III. HỒCHỨA SÔNG BA HẠ

Quyết định số 1757/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H'Năng, Ayun Hạ và An Khê - Ka Nak trong mùa lũ hàng năm

Z(m)

67.8

70

72.5

75

77.5

80

82.5

85

87.5

90

92.5

95

97.5

100

102.5

105

107.5

110

112.5

115

117.5

120

F (km2)

0.00

0.38

0.47

0.70

0.82

0.94

1.19

2.37

3.41

4.98

7.15

10.59

14.80

26.48

39.28

54.66

79.94

99.29

119.92

142.11

170.54

192.52

W (106.m3)

0.00

0.28

1.34

2.80

4.71

6.91

9.57

13.94

21.13

31.55

46.62

68.65

100.23

151.12

232.79

349.69

516.95

740.56

1014.17

1341.32

1731.60

2185.14

IV. HỒCHỨA KRÔNG H’NĂNG

Quyết định số 1757/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H'Năng, Ayun Hạ và An Khê - Ka Nak trong mùa lũ hàng năm

Z(m)

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

F (km2)

0.00

0.25

0.57

1.00

2.05

3.03

4.59

6.65

9.607

13.673

18.399

23.755

29.527

36.131

W (106.m3)

0.00

0.42

2.41

6.28

13.75

26.37

45.30

73.25

113.66

171.56

251.45

356.55

489.50

653.36

V. HỒ CHỨASÔNG HINH

Quyết định số 1757/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H'Năng, Ayun Hạ và An Khê - Ka Nak trong mùa lũ hàng năm

Z(m)

185

190

195

200

205

210

215

220

F (km2)

0,00

1,16

8,75

19,00

30,41

43,28

58,69

71,76

W (106.m3)

0,00

1,93

24,47

92,28

215,20

399,44

655,49

980,40