ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 11 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢNLÝ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủquy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xâydựng hướng dẫn quản lý đường đô thị;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 793/TTr-SXD ngày 25 tháng6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý hệ thốngđường đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Quy định gồm có 2 Chương, 7 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày kýban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộctỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan, căn cứQuyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ HỆ THỐNGĐƯỜNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 176/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2008 củaỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng.

Quy định này quy định về hoạt động xây dựng, phân công, phân cấp quản lývà khai thác sử dụng đường đô thị nhằm đem lại sự thống nhất, đồng bộ trong xâydựng, quản lý và khai thác hệ thống đường trong đô thị (từ đô thị loại 5 trởlên), qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác, sử dụng đúng mục đích và nângcao mỹ quan đô thị.

Các tổ chức, cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh khi tham gia các hoạt độngxây dựng, quản lý và khai thác sử dụng đường đô thị trên địa bàn tỉnh phải tuânthủ các quy định của Luật Xây dựng, Luật Giao thông đường bộ, Quy định này vàcác văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ.

1. Đường đô thị (hay đường phố): là đường bộ nằm trong phạm vi địa giớihành chính đô thị được giới hạn bởi chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấpcó thẩm quyền phê duyệt.

2. Hè (hay vỉa hè, hè phố): là bộ phậncủa đường đô thị phục vụ chủ yếu cho ngườii đi bộ và kết hợp là nơi bố trí hệthống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến.

3. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến bao gồm các đường dây, đườngống và tuynen, hào kỹ thuật đặt dọc các tuyến đường đô thị.

4. Lòng đường là bộ phận của đường đôthị được giới hạn bởi phía trong hai bên bó vỉa, có thể bố trí hệ thống hạ tầngkỹ thuật đô thị dọc tuyến khi cần thiết.

5. Phần xe chạy là bộ phận của đường đô thị phục vụ chủ yếu cho các phươngtiện tham gia giao thông hoạt động.

Điều 3. Nguyên tắc chung quản lý đường đô thị.

1. Đường đô thị là bộ phận của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị do Nhànước thống nhất quản lý và có phân cấp quản lý.

2. Bảo đảm hè dành cho người đi bộ, lòng đường thông suốt cho các loạiphương tiện giao thông cơ giới và thô sơ.

3. Khi sử dụng hoặc tạm thời sử dụng một phần đường đô thị vào mục đíchkhác phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đồng thời có giải phápđể bảo đảm không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trườngvà mỹ quan đô thị.

Điều 4. Các hành vi bị cấm đối với hoạt động xây dựng, quản lý, khaithác sử dụng đường đô thị.

Các hành vi bị cấm đối với hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác sử dụngđường đô thị theo quy định tại khoản IV Phần I của Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị(sau đây gọi tắt là Thông tư 04/2008/TT-BXD ).

Chương II

QUY ĐỊNHCỤ THỂ VỀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

Điều 5. Công tác quy hoạch, thiết kế, xây dựng và bảo trì đường đô thị.

1. Công tác quy hoạch đường đô thị tuân thủ quy định tại mục I Phần II củaThông tư 04/2008/TT-BXD .

2. Công tác thiết kế, xây dựng đường đô thị tuân thủ quy định tại mục IIPhần II của Thông tư 04/2008/TT-BXD .

3. Công tác bảo trì đường đô thị tuân thủ quy định tại mục III Phần II củaThông tư 04/2008/TT-BXD .

Điều 6. Phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý đường đô thị.

1. Sở Xây dựng:

a) Đầu mối tổng hợp, hướng dẫn lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch nâng cấpcải tạo, bảo trì và phát triển đường đô thị;

b) Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc quản lý, khai thác sử dụng đường đôthị;

c) Cấp giấy phép đối với tổ chức khi tham gia các hoạt động: đào đường đôthị phục vụ xây dựng, lắp đặt các công trình ngầm; xây dựng, lắp đặt các côngtrình nổi trên đường đô thị; sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giaothông; xây dựng các cửa hàng, kiốt trên hè phố;

d) Thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các tuyến đường đô thị (kểcả các đoạn tuyến quốc lộ đi qua đô thị do Trung ương quản lý được ủy quyền choỦy ban nhân dân tỉnh quản lý) trong phạm vi đô thị và các tuyến đường thuộcphạm vi trung tâm hành chính các huyện;

e) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp để tăng cường trật tự xâydựng, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị;

f) Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của lực lượng Thanh tra Xây dựng theo quyđịnh hiện hành; đồng thời phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông thực hiệnnhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trongđô thị.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Thực hiện công tác quản lý đường đô thị theo chức năng, nhiệm vụ đượcgiao và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quy định về phân loại, phâncấp quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh ban hành kèmtheo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhândân tỉnh;

b) Hằng năm lập kế hoạch nâng cấp cải tạo, bảo trì và phát triển đường đôthị trên địa bàn mình quản lý, gởi Sở Xây dựng để có cơ sở tổng hợp, lập kếhoạch nâng cấp, cải tạo, bảo trì;

c) Cấp giấy phép đối với cá nhân khitham gia các hoạt động: đào đường đô thị phục vụ xây dựng, lắp đặt các côngtrình ngầm; xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên đường đô thị; sử dụng tạmthời đường đô thị ngoài mục đích giao thông; xây dựng các cửa hàng, kiốt trênhè phố. Trên cơ sở chiều rộng mặt cắt đường, loại đường phố, khả năng thông xe,... quy định rõ danh mục tuyến phố được phép đỗ xe (lòng đường làm nơi để xephải đảm bảo yêu cầu về chiều rộng theo quy định tại điểm a khoản 8 mục IV PhầnII của Thông tư 04/2008/TT-BXD );

d) Chịu trách nhiệm quản lý hành chính trong việc sử dụng hè phố, lòngđường, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, có biện pháp chống lấnchiếm hè phố, lòng đường bảo đảm an toàn giao thông, trật tự, vệ sinh môitrường, mỹ quan đô thị;

e) Chỉ đạo các phòng, ban và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năngquản lý theo thẩm quyền và tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyềnvà quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

a) Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụngđường đô thị trên địa bàn theo phân cấp;

b) Quản lý và cấp phép sử dụng tạm thời hè phố cho việc cưới, việc tangtrên địa bàn mình quản lý (thời gian sử dụng tạm thời không quá 48 giờ và phảibố trí lối đi cho người đi bộ, chiều rộng tối thiểu của lối đi cho người đi bộlà 1,5m);

c) Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đường đô thịtrên địa bàn mình quản lý theo quy định của pháp luật;

d) Giám sát việc thực hiện giấy phép đào đường đô thị phục vụ xây dựng,lắp đặt các công trình ngầm;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựngcửa hàng, lắp đặt mái che mưa, che nắng; tổ chức dỡ bỏ cửa hàng, mái che mưa,che nắng không theo đúng quy định.

Điều 7. Tổ chức thực hiện.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm triển khai và hướng dẫn thực hiện Quy định này.Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này nếu gặp khó khăn, vướng mắc, tổchức và cá nhân và có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợptrình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.