UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1762/2007/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 4 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHVỀ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ SAUĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanhnghiệp;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2002/CT-TTg ngày02/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanhnghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư tại Tờ trình số 678/TTr-SKHĐT ngày 16 tháng 7 năm 2007, đã được thẩm địnhvà báo cáo tại Công văn số 168/TP-VB ngày 30/01/2007 của Sở Tư pháp tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quyđịnh về việc phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp, hợptác xã sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TháiNguyên có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương, đơn vị, tổ chức và cá nhân cóliên quan triển khai và phối hợp thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thịxã thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND;
- Chủ tịch và các PCT;
- Báo Thái Nguyên (để đăng);
- Công báo tỉnh (để đăng);
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT-TH(Việt), CV NCTH
Nam 2007/thang8 /quyetdinh09

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Kim

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC PHỐI HỢPQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ SAU ĐĂNG KÝKINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định 1762/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2007 củaUỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc phối hợp quản lýNhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã sau đăng ký kinh doanh trên địa bàntỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các đối tượng sau:

1. Các sở, ban, ngành trong tỉnh, Uỷ ban nhândân các huyện, thành, thị (sau đây gọi chung là cấp huyện), Uỷ ban nhân dân cácxã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trong phạm vi chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với cácdoanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Các loại hình doanh nghiệp hoạt động theoLuật Doanh nghiệp, Luật hợp tác xã bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệptư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợptác xã đăng ký kinh doanh và đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, hợp tác xã(chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh).

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ VÀ CỦA CÁC CƠQUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ SAU ĐĂNG KÝ KINH DOANH.

Điều 3. Trách nhiệm của doanh nghiệp, hợp tácxã

1. Thực hiện chế độ thống kê theo quy định củapháp luật về thống kê; định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp,tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Thựchiện đầy đủ chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp quy định tại Điều 12 LuậtDoanh nghiệp.

2. Cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệutheo nội dung quyết định thanh tra, kiểm tra, báo cáo thông tin chính xác,trung thực và chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp.

3. Kịp thời phản ảnh những hành vi vi phạm củacác cơ quan quản lý nhà nước vi phạm các quy định về thanh tra, kiểm tra chocác cơ quan chức năng và Ban chỉ đạo giải quyết nhanh các vấn đề bức xúc củadoanh nghiệp của tỉnh (Cơ quan thường trực là Sở Kế hoạch và Đầu tư).

4. Kiến nghị những khó khăn, vướng mắc của doanhnghiệp, hợp tác xã trong quá trình hoạt động và đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡnhững khó khăn vướng mắc đó cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, tổ chứccó liên quan để cùng phối hợp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nướctrong quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh

1. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Làm đầu mối tham mưu, tổng hợp giúp Uỷ bannhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợptác xã trên địa bàn.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quantuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật, chủ trương, chếđộ, chính sách mới của nhà nước, của tỉnh cho các doanh nghiệp và đối tượng cóliên quan.

c) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhândân cấp huyện có liên quan giám sát việc chấp hành các quy định của Luật Doanhnghiệp, Luật Hợp tác xã; trong phạm vi thẩm quyền được giao xử lý ngay nhữngtrường hợp vi phạm hoặc thông báo kịp thời cho các cơ quan quản lý cùng cấp xửlý theo quy định tại Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ vềcông tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Nghị định số 37/2003/NĐ-CP ngày 10/4/2003 của Chính phủ về xử phạt trong đăng ký kinh doanh và các Luậtchuyên ngành.

d) Định kỳ hàng năm chủ trì, phối hợp với cácSở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổng kết, đánh giá tình hình phối hợpquản lý giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện các nội dung của quy địnhnày báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

đ) Định kỳ hàng năm, chủ trì, phối hợp với cáccơ quan Công an, Tư pháp, Toà án, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan quảnlý nhà nước có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện rà soát danh sách doanhnghiệp, hợp tác xã không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tạiĐiều 163 Luật Doanh nghiệp; Điều 7 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và các quy định khác của pháp luật;

2. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh:

a) Tiếp nhận và xử lý thông tin về doanh nghiệpdo Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp để tổ chức quản lý, theo dõi hoạt động củadoanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

b) Trực tiếp kiểm tra hoặc chỉ đạo các đơn vịthuộc ngành kiểm tra, xử lý về đăng ký mã số thuế, mã số xuất nhập khẩu, kêkhai nộp thuế; tổ chức tập huấn, hướng dẫn, cung cấp các thông tin về thuế vàcác chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước có liên quan cho doanh nghiệpvà các đơn vị liên quan; giám sát việc chấp hành quy định về đặt trụ sở, gópvốn điều lệ, chuyển quyền sở hữu tài sản, thực hiện cam kết góp vốn của cácthành viên, cổ đông theo Điều 29 Luật Doanh nghiệp.

c) Thông báo kịp thời cho Sở Kế hoạch và Đầu tư,các Sở, ban, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặttrụ sở chính về những trường hợp vi phạm pháp luật nhưng không thuộc thẩm quyềnxử lý của ngành; Cung cấp kịp thời danh sách các doanh nghiệp đã bị thu hồi mãsố thuế, doanh nghiệp không hoạt động, ngừng hoạt động hoặc đã giải thể mà vẫnkinh doanh, bỏ trốn khỏi địa bàn, không còn hoạt động tại trụ sở chính trongvòng 6 tháng liên tục kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, vi phạm các quy địnhcủa pháp luật có liên quan, hoặc hoạt động kinh doanh không đúng ngành nghề ghitrong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc địa chỉ trụ sở đã đăng ký và cácvi phạm khác.

d) Chỉ đạo Chi cục Thuế cấp huyện, xã quản lýtheo dõi, đánh giá hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

đ) Định kỳ 6 tháng, năm tổ chức thu thập thôngtin, đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả chấp hành thuế củadoanh nghiệp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định củapháp luật.

3. Trách nhiệm của Công an tỉnh:

a) Tiếp nhận và xử lý thông tin về doanh nghiệpdo Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp; tham gia quản lý hoạt động của doanh nghiệptheo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

b) Định kỳ hàng tháng, gửi danh sách các đốitượng là người thành lập doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp có tiền án,tiền sự, có quyết định khởi tố; danh sách các văn bản quy định về ngành nghềkinh doanh phải có giấy phép, chứng chỉ hoặc phải có điều kiện tới đến Sở Kếhoạch và Đầu tư.

c) Chỉ đạo kiểm tra, xác minh nhân thân củangười thành lập và quản lý doanh nghiệp theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tưkhi cần thiết, Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệphoặc của người thành lập và quản lý doanh nghiệp thì thực hiện các biện pháp xửlý theo thẩm quyền, đồng thời thông báo kịp thời cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, cáccơ quan liên quan để phối hợp xử lý theo quy định.

d) Chỉ đạo Công an huyện, thành, thị tham giaquản lý đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, kiểm tra hoạt động kinh doanhcủa các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn, kịp thời xử lýcác hành vi vi phạm của doanh nghiệp và báo cáo cơ quan cấp trên, Sở Kế hoạchvà Đầu tư và Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

đ) Định kỳ 6 tháng, năm, lập báo cáo Uỷ ban nhândân tỉnh về công tác kiểm tra, xác minh các thông tin về doanh nghiệp đồng gửiSở Kế hoạch và Đầu tư.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định củapháp luật.

4. Trách nhiệm của Thanh tra tỉnh:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra đốivới doanh nghiệp trên cơ sở hướng dẫn của Tổng thanh tra nhà nước và yêu cầuquản lý của tỉnh, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt trướcngày 25/12 hàng năm.

b) Hướng dẫn các sở, ban ngành; Uỷ ban nhân dâncác huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của ngành, địaphương.

c) Rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cáccơ quan nhà nước, tránh trùng lặp, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã; tổnghợp chương trình, kế hoạch thanh thanh tra, kiểm tra của các sở, ban, ngành, uỷban nhân dân cấp huyện.

d) Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp kết quả thanhtra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, báo cáo Uỷ ban nhân dântỉnh và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

đ) Việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhànước có thẩm quyền đối với các doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy định củapháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định củapháp luật.

5. Trách nhiệm của Cục Thống kê tỉnh:

a) Tiếp nhận và xử lý thông tin về doanh nghiệpdo Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp để tổng hợp, theo dõi hoạt động của doanhnghiệp theo quy định.

b) Thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở,ban, ngành có liên quan, ủy ban nhân dân cấp huyện, uỷ ban nhân dân cấp xã nơidoanh nghiệp hoạt động về tình hình chấp hành các quy định của Luật Thống kê.Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm chế độ, chính sách của Nhànước thì thông báo kịp thời cho các cơ quan có liên quan để phối hợp xử lý.

c) Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm tổ chức thuthập thông tin, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp báo cáo Uỷ bannhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định củapháp luật.

6. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nướcchuyên ngành:

Các Sở, ngành bao gồm: Sở Thương mại Du lịch; SởCông nghiệp; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; SởY tế; Sở Khoa học công nghệ; Sở Tài nguyên Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Văn hoáThông tin; Sở Giáo dục Đào tạo; Sở Lao động thương binh và xã hội; Bảo hiểm xãhội; Ngân hàng Nhà nước trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có tráchnhiệm:

a) Công bố công khai quy hoạch phát triển ngànhđể doanh nghiệp, hợp tác xã biết, lựa chọn phương án tổ chức sản xuất kinhdoanh.

b) Tổ chức cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinhdoanh với các ngành nghề kinh doanh phải có điều kiện, giấy phép kinh doanh,chứng chỉ hành nghề đối với các ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hànhnghề theo quy định của pháp luật; tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầyđủ, đúng các quy định của pháp luật chuyên ngành.

c) Định kỳ 6 tháng, năm gửi danh sách các vănbản quy định về ngành nghề kinh doanh phải có giấy phép, chứng chỉ hoặc phải cóđiều kiện tới Sở Kế hoạch và Đầu tư

d) Khi cần thiết thì trực tiếp chỉ đạo các cơsở, đơn vị của ngành tổ chức kiểm tra, thanh tra xử lý việc chấp hành pháp luậtvà các quy định về điều kiện kinh doanh, quyền và các lợi ích hợp pháp củangười lao động,?đồng thời thông báo kịp thời cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, cáccấp, các ngành có liên quan đối với các doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực thuộc ngành mình quản lý;

Trường hợp phát hiện những hành vi vi phạm phápluật của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động nhưng không thuộc lĩnh vực quảnlý, theo dõi của ngành, của cấp phải kịp thời thông báo cho các cơ quan quản lýnhà nước có liên quan được biết để xác minh, xử lý;

đ) Định kỳ 6 tháng, năm tổ chức thu thập thôngtin, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực ngành quảnlý, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo 6tháng gửi trước ngày 15/7; báo cáo năm gửi trong tháng 01 năm sau);

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định củapháp luật.

7. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

a) Tổ chức theo dõi, giúp đỡ doanh nghiệp, hợptác xã hoạt động trên địa bàn huyện; Chỉ đạo các ban, ngành của huyện phối hợpvới Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra tính chính xác các nội dung ghi trong giấychứng nhận đăng ký kinh doanh được chứng nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

b) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lýcác trường hợp vi phạm quy định trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh theo quy địnhtại Nghị định 37/2003/NĐ-CP và các nội dung khác có liên quan theo quy định củapháp luật. Thông báo kịp thời cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có liênquan về những vi phạm của doanh nghiệp để phối hợp xử lý;

Trường hợp phát hiện những hành vi vi phạm củadoanh nghiệp trong quá trình hoạt động nhưng không thuộc lĩnh vực UBND quản lý,theo dõi phải kịp thời thông báo cho các cơ quan có liên quan được biết để phốihợp xác minh, xử lý;

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật;công khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tạođiều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trên địa bàn lựa chọn phương ánphát triển sản xuất kinh doanh;

d) Định kỳ hàng năm báo cáo đánh giá tình hìnhhoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo Uỷ ban nhândân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định củapháp luật.

8. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã:

a) Tạo các điều kiện, giúp đỡ doanh nghiệp tổchức phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

b) Thống kê và báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp Huyệnvề các doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật trên địa bàn để có biệnpháp chấn chỉnh hoặc kịp thời xử lý theo quy định của nhà nước;

c) Tạo điều kiện để các cơ quan chức năng xácminh các thông tin về doanh nghiệp trên địa bàn theo yêu cầu;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định củapháp luật.

Chương III

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢPTÁC XÃ SAU ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Điều 5. Phối hợp về công tác thu thập thôngtin, xử lý số liệu và cung cấp thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã

1. Hệ thống thông tin về doanh nghiệp, hợp tácxã gồm:

- Các nội dung được ghi trong giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh và hồ sơ đăng ký kinh doanh.

- Các thông báo, báo cáo tình hình hoạt động củadoanh nghiệp; mua, bán, cho thuê, tạm ngừng hoạt động, tổ chức lại, giải thể vàphá sản doanh nghiệp.

- Các thông báo, báo cáo và các văn bản khácliên quan của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tình hình hoạt động củadoanh nghiệp, nghĩa vụ, các vi phạm và các biện pháp xử lý đã được áp dụng đốivới doanh nghiệp vi phạm.

- Các thông tin khác theo quy định của pháp luật.

2. Công tác thu thập, cung cấp thông tin:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: tổ chức thực hiện chếđộ cập nhật số liệu và cung cấp thông tin cho các đơn vị, cá nhân có liên quanvề nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quy định tại Điều 27 Luật Doanhnghiệp, Điều 22 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăngký kinh doanh; Kịp thời thông báo danh sách doanh nghiệp thực hiện mua, bán,cho thuê, tạm ngừng hoạt động, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp vàvi phạm các quy định của pháp luật cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyênngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có liên quan.

b) Các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành, Uỷban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã: Thu thập thông tin từ Sở Kếhoạch và Đầu tư thông qua giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và qua công táckiểm tra, nắm tình hình doanh nghiệp, hợp tác xã; có trách nhiệm thông báothông tin cho các đơn vị trực thuộc ngành và cung cấp kịp thời thông tin củadoanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ quản lý cho các cơ quan quản lý nhà nướcchuyên ngành và Sở Kế hoạch và Đầu tư khi có yêu cầu;

Việc cung cấp thông tin nêu tại điểm a, b khoảnnày phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và không gây ảnh hưởng xấu đếnhoạt động và làm lộ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Công tác xử lý thông tin:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành và Uỷban nhân dân cấp huyện, xã sau khi nhận được thông tin về tình hình hoạt độngcủa doanh nghiệp, nếu phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm thì xử lý theothẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý theo quy định của phápluật. Kết quả xử lý phải thông báo kịp thời cho các cơ quan có liên quan đếnhành vi vi phạm đó và biện pháp xử lý.

Điều 6. Phối hợp về công tác thanh tra, kiểmtra

Thực hiện theo quy định tại Điều 164 Luật Doanhnghiệp về kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và Quyếtđịnh số 1889/QĐ-UB ngày 16/8/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quyđịnh về thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 7. Phối hợp trong công tác giám sát, nắmtình hình

a) Các cơ quan quản lý nhà nước, Uỷ ban nhân dâncấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức giám sát, nắm tình hình doanh nghiệptheo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác giám sát, nắm tình hình doanhnghiệp không được gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanhnghiệp và đảm bảo bí mật sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

b) Trong quá trình thực hiện công tác giám sát,nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp nếu phát hiện hiện tượng vi phạm phápluật phải kịp thời xử lý theo chức năng, nhiệm vụ của mình; trường hợp pháthiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật vượt quá thẩm quyền giải quyết phải thôngbáo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền để phối hợp giải quyết và thông báo choSở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo tỉnh.

Điều 8. Phối hợp các hoạt động trợ giúp, pháttriển doanh nghiệp

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan trongviệc tổ chức các chương trình nhằm tuyền truyền, phổ biến, hướng dẫn đường lối,chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các doanh nghiệp.

b) Các chương trình khác theo quy định của phápluật.

2. Các các cơ quan quản lý Nhà nước chuyênngành:

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc chủđộng tổ chức các chương trình hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định củapháp luật theo chuyên ngành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác nàyphải có kế hoạch hàng năm hoặc theo từng chương trình cụ thể của ngành quản lý.

b) Nắm bắt thông tin về nhu cầu của doanh nghiệpvà tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh tronglĩnh vực ngành quản lý.

c) Các chương trình khác theo quy định của phápluật.

3. Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

a) Định kỳ hàng năm tổ chức các hội nghị gặp mặtdoanh nghiệp trên địa bàn nhằm tiếp xúc doanh nghiệp và thông tin cho doanhnghiệp nắm bắt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và giải quyếttháo gỡ bức xúc cho doanh nghiệp.

b) Nắm bắt thông tin về nhu cầu của doanh nghiệpvà tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trongphạm vi địa phương

c) Các chương trình khác theo quy định của phápluật.

4. Uỷ ban nhân dân cấp xã:

a) Nắm bắt thông tin về nhu cầu của doanh nghiệpvà tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trongphạm vi địa phương

b) Các chương trình khác theo quy định của phápluật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có thànhtích xuất sắc trong chấp hành quy định này; có nhiều sáng kiến trong công táctăng cường mối quan hệ phối hợp; cung cấp, xử lý và giải quyết công việc kịpthời, đạt được kết quả cao; giúp đỡ cho nhiều doanh nghiệp chấp hành đúng cácquy định của pháp luật thì được khen thưởng.

2. Tổ chức, các nhân và doanh nghiệp có hành vivi phạm các nội dung của quy định này, không tích cực thực thi chức năng, nhiệmvụ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hoặc biết những hành vi vi phạm phápluật của doanh nghiệp mà không thông báo kịp thời với cơ quan có thẩm quyềngiải quyết về hành vi đó, có thái độ thiếu hợp tác, gây khó khăn trong quátrình phối hợp quản lý, thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lýtheo các quy định của pháp luật.

Điều 10: Tổ chức thực hiện

1. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quanthường trực, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát và phối hợp với các Sở ban ngành, Uỷban nhân dân cấp huyện có liên quan thực hiện quyết định này; định kỳ hàng nămbáo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

2. Các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấphuyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thực hiện quy định này và hướngdẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành, cấp tổ chức thực hiện.

3. Các doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ thựchiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến ngành, lĩnh vựchoạt động; đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành theonhững nội dung của quy định này;

Các doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền từ chốinhững yêu cầu trái quy định của pháp luật, không thuộc phạm vi, chức năng,nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời phản ánh cho Sở Kế hoạchvà Đầu tư tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phảikịp thời đề xuất, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, điều chỉnh chophù hợp./.