THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 177/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Chỉ đạo 127 Trung ương tại Tờ trình số 20/TTr-BCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2010 và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tạiTờ trình số 1633/TTr-TTr-BTĐKT ngày 01 tháng 9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặngthưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 39 tập thể và 42 cá nhân (có danhsách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác đấu tranh chống buôn lậu,hàng giả và gian lận thương mại, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ổn địnhvà phát triển thị trường, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Trưởngban Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ươngvà các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
- Ban Thi đua – Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Mai (09b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng