CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 178/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 1991
QUYếT địNH

QUYẾT ĐỊNH

Cho phép thành lập Hội Thú y Việt Nam

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Chỉ thị số 1- CT ngày 5 tháng 1 năm 1989 về việc quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng;

Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hội Thú y Việt Nam, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm và Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Cho phép thành lập Hội Thú y Việt Nam.

Hội Thú y Việt Nam tự lo liệu mọi chi phí và phương tiện hoạt động./.

(Đã ký)

Nguyễn Khánh