ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-BGD &ĐT ngày 16/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Kim Động; báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra cấp tỉnh và Tờ trình số 50/TTr-SGD &ĐT-GDMN ngày 17/01/2011 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Trường mầm non Đức Hợp, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND huyện Kim Động và Hiệu trưởng Trường mầm non Đức Hợp căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thông