THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ MỨC TIỀN THƯỞNG KÈM THEO GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT NĂM 2011
----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Điều 1. Mức tiền thưởng kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2011 như sau:
200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn) cho tác giả (hoặc đồng tác giả) có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh;
120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn) cho tác giả (hoặc đồng tác giả) có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước.
Điều 2. Nguồn kinh phí tiền thưởng quy định tại Điều 1 Quyết định này được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 đã giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN; PCN Phạm Viết Muôn, các Vụ: KTTH, KGVX; Cổng TTĐT, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?