THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH QUẢN LÝ,
SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
-------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 30 tháng 6 năm 2011;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Khi bị thu hồi đất trồng rừng có được bồi thường về đất không ? Cơ nào có thẩm quyền thu hồi đất ?

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Quyết định này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (5b)
THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ,
VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2011
của Thủ tướng Chính phủ)

>> Xem thêm:  Những trường hợp nào được yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất của UBND ? Điều kiện thu hồi đất ?

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sau đây viết gọn là Pháp lệnh) bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
2. Yêu cầu
Các Bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện Pháp lệnh phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ và bảo đảm chất lượng; đồng thời, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện cũng như giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;
b) Biên soạn, in, cấp phát tài liệu, sách, tổ chức tập huấn về Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo các cấp trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân; cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an xã và Dân quân tự vệ;
c) Phân công thực hiện:

>> Xem thêm:  Một số biểu mẫu cơ bản dùng trong thu hồi đất mới nhất 2020

- Bộ Công an:
Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành; biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân và các cơ quan, tổ chức được phép sản xuất, trang bị, bảo quản, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ ngoài phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
- Bộ Quốc phòng:
Biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ.
- Bộ Công Thương:
Tổ chức phổ biến Pháp lệnh và văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan cho các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Tổ chức phổ biến Pháp lệnh và văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan cho cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng vũ khí thể thao.
- Bộ Thông tin và Truyền thông:
Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

>> Xem thêm:  Quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ? Thẩm quyền thu hồi đất

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành trong Bộ, ngành, địa phương mình.
2. Rà soát văn bản pháp luật và xây dựng đề án, văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh.
a) Rà soát văn bản pháp luật:
- Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức rà soát toàn bộ các văn bản pháp luật liên quan để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; đồng thời, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với Pháp lệnh.
- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2011.
b) Xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh:
- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công an;
+ Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
+ Thời gian trình Chính phủ: Quý IV năm 2011.

>> Xem thêm:  Nhà nước thu hồi đất đai thì được nhận những khoản đền bù nào ? Thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất

- Nghị định của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công an;
+ Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
+ Thời gian trình Chính phủ: Quý IV năm 2011.
- Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 về vật liệu nổ công nghiệp.
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương;
+ Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp;
+ Thời gian trình: Quý I năm 2012.
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh.

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục đền bù khi nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào ?

c) Xây dựng đề án thực hiện Pháp lệnh:
- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án: Tăng cường công tác phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
- Thời gian trình: Quý II năm 2012.
III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM
Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thực hiện Pháp lệnh và tổng hợp chung vào dự toán hàng năm của Bộ, ngành gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách để triển khai Kế hoạch theo đúng tiến độ. Riêng kinh phí triển khai thực hiện Pháp lệnh trong năm 2011, các Bộ, ngành cần thống nhất với Bộ Tài chính để được xem xét, cấp bổ sung, đồng thời cân đối sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên đã được cấp để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi quyền hạn của mình có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch của Bộ, ngành, địa phương mình và bảo đảm việc tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.
2. Giao Bộ Công an hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo./.

>> Xem thêm:  Những điểm mới cần biết của Luật Đất đai 2013 về cấp sổ đỏ, thời hạn giao đất nông nghiệp, thu hồi đất ?