BỘ TÀI CHÍNH

Số: 1788/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày01/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đính chính sơ xuất trong quá trình in ấn Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày01/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài như sau:

Tại đoạn 1 điểm 2 mục V (trang 14) của Thông tư, sửa “ngày 9/3/2003” thành “ngày 09/01/2003”.

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng TW, VP Quốc hội;

- VP Chủ tịch nước, VPCP;

- Viện KSND tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND, Sở Tài chính các tỉnh,

thành phố trực thuộc TW;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- KBNN, TCT, TCHQ.

- Các đơn vị thuộc BTC;Vụ TCĐN;

- Lưu: VT, Vụ PC.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Đức Chi

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?