THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------

Số: 1790/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THANH TOÁN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2012 – 2015

--------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2011/QH13 ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội khóa XIII về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết số 14/2011/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội khóa XIII về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Nghị quyết số 473/NQ-UBTVQH13 ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết số 28/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về bổ sung một số dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết số 522/NQ-UBTVQH13 ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 cho các dự án bổ sung theo Nghị quyết số 28/2012/QH13;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9701/BC-BKHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?

1. Phần tăng thêm khối lượng thực hiện của các dự án do điều chỉnh hạng mục, làm tăng quy mô, tăng tổng mức đầu tư thì không được thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 đối với trong các trường hợp sau:

a) Dự án giao thông: Tăng cấp đường, kéo dài thêm tuyến đường chính của dự án: Đối với cầu: Tăng khổ cầu (tăng làn xe chạy) và tăng số nhịp làm tăng chiều dài cầu chính.

b) Dự án thủy lợi: Tăng cao trình đỉnh đập, tăng chiều dài của đê, kè; tăng chiều dài của kênh chính; tăng công suất trạm bơm tưới tiêu.

c) Dự án bệnh viện: Tăng số giường bệnh của bệnh viện; tăng diện tích sàn xây dựng bệnh viện.

d) Dự án ký túc xá sinh viên: Tăng diện tích sàn xây dựng ký túc xá.

đ) Dự án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên: Tăng diện tích sàn xây dựng phòng học và nhà công vụ giáo viên.

2. Phần tăng thêm khối lượng thực hiện của các dự án ngoài diện quy định tại Khoản 1 Điều này được thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015.

Điều 2.Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ các quy định của Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định này để hướng dẫn, giám sát thực hiện.

Điều 3. Các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Rà soát các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015, bảo đảm bố trí vốn đúng quy định và gửi báo cáo kết quả rà soát về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?

2. Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí vốn cho phần tăng quy mô của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không được thanh toán bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Quyết định này.

3. Chịu trách nhiệm tính toán và tính chính xác về phần tăng tổng mức đầu tư do điều chỉnh tăng quy mô của dự án quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Như Điều 5;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: KTN, KGVX, NC, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Không có tên cha trong giấy khai sinh thì có để con mang họ cha được không ? Sửa lại tên bố mẹ trong giấy khai sinh ?