THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH “KHOẢN VAY PHÁT TRIỂN
CHUYÊN SÂU LĨNH VỰC NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH, TIỂU CHƯƠNG TRÌNH 1”,
VAY VỐN NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB)
---------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6974/BKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 9 năm 2013,

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục Chương trình “Khoản vay Phát triển chuyên sâu lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính, Tiểu chương trình 1”, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Cơ quan chủ quản: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính.
2. Tổng kinh phí tài trợ Chương trình: 45.000.000 USD, vay vốn ưu đãi từ Quỹ Phát triển châu Á (ADF) của ADB.
3. Mục tiêu dài hạn của Chương trình: nâng cao khả năng cung cấp tài chính bền vững cho các hoạt động đầu tư từ các nguồn trong nước và nước ngoài.
Mục tiêu cụ thể: giúp thị trường tiền tệ vận hành tốt; hình thành thị trường vốn có tính thanh khoản cao hơn; và tăng cường năng lực các tổ chức công trong ngành ngân hàng, tài chính.
4. Kết quả chủ yếu của Chương trình: tăng nguồn tài chính phi ngân hàng, thể hiện qua sự tăng trưởng của các thị trường nội tệ so với GDP.
5. Thời gian thực hiện các hoạt động chính sách của Chương trình: từ năm 2010 đến năm 2013.
6. Cơ chế tài chính trong nước: Nguồn vốn vay của Chương trình sẽ được cân đối vào Ngân sách Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?

Điều 2. Phê duyệt Ma trận chính sách và Thư chính sách phát triển của Chương trình. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Chính phủ ký Thư chính sách phát triển gửi Chủ tịch ADB đề nghị hỗ trợ, triển khai Chương trình.
Điều 3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan điều phối, chịu trách nhiệm phê duyệt Chương trình, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả và theo đúng các quy định hiện hành; phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng cơ chế sử dụng vốn vay trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTTH, ĐMDN; TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Không có tên cha trong giấy khai sinh thì có để con mang họ cha được không ? Sửa lại tên bố mẹ trong giấy khai sinh ?