THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1795/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW CỦA BỘCHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận số 101-TB/TW ngày06 tháng 9 năm 2012 của Bộ Chính trị về báo cáo bổ sung tổng kết Nghị quyết Hộinghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩymạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Xét đề nghị của Trưởng ban, BanChỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp,đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh thànhviên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tụcsắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hiển Thứ trưởng BộTài nguyên và Môi trường thay ông Nguyễn Văn Đức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên vàMôi trường, y viên;

2. Mời 01 Đồng chí Lãnh đạo Văn phòngTrung ương Đảng, làm y viên (do Văn phòng Trung ương Đảngcử).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Điều3. Trách nhỉệm thỉ hành

Trưởng ban BanChỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổimới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, Thủ trưởng cơ quan và cá nhân có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW
- Ban Chđạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước (có nông, lâm trường quốc doanh);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, V.III, TKBT, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Văn Ninh