THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 3, SỐ 5, SỐ 6
TẠI CÁC TỈNH: SƠN LA, LAI CHÂU, HÀ GIANG, BẮC KẠN, VĨNH PHÚC,
BẮC NINH, BẮC GIANG, HƯNG YÊN, HẢI DƯƠNG, NINH BÌNH, THANH HÓA
------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương (văn bản số 204/PCLBTW ngày 27 tháng 8 năm 2013); ý kiến các Bộ: Tài chính (văn bản số 12626/BTC-NSNN ngày 20 tháng 9 năm 2013), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7067/BKHĐT-KTNN ngày 20 tháng 9 năm 2013), Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 3477/BLĐTBXH-BTXH ngày 13 tháng 9 năm 2013),
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?

Điều 1.
1. Trích 125 tỷ đồng (một trăm hai mươi lăm tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2013 hỗ trợ các địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 3, bão số 5, bão số 6 và một số thiên tai khác (thực hiện cứu trợ đột xuất gia đình có người chết, người bị thương, nhà đổ, sập; khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu: trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, giao thông); phân bổ cụ thể như sau: Sơn La 15 tỷ đồng, Lai Châu 03 tỷ đồng, Hà Giang 20 tỷ đồng, Vĩnh Phúc 10 tỷ đồng (xử lý sự cố hạ lưu kè Bạch Lưu và thượng lưu kè Tam Sơn đê tả sông Lô), Bắc Kạn 10 tỷ đồng, Hưng Yên 07 tỷ đồng (xử lý sự cố sạt lở kè Nghi Xuyên đê tả sông Hồng), Bắc Giang 10 tỷ đồng (xử lý sự cố sạt lở đê hữu sông Thương đoạn Km14+070 đến Km14+640 huyện Tân Yên; khu vực sạt lở, thẩm lậu đê tả Sông Cầu thuộc xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa), Bắc Ninh 05 tỷ đồng (xử lý khu vực sạt trượt mái đê hữu Đuống, huyện Gia Bình và Hữu Cầu, huyện Yên Phong; lún, nứt gãy mặt đê tả Đuống huyện Tiên Du; thẩm lậu mái đê Hữu Cầu, huyện Yên Phong và huyện Quế Võ), Hải Dương 15 tỷ đồng, Ninh Bình 10 tỷ đồng và Thanh Hóa 20 tỷ đồng (xử lý sự cố tuyến đê, kè biển Ninh Phú xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc; sạt lở đê khu vực hữu sông Lèn và tả sông Chu);
2. Bộ Tài chính tạm ứng 31 tỷ đồng (ba mươi mốt tỷ đồng) từ ngân sách Trung ương năm 2013 để thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai theo qui định tại Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 và Quyết định số 49/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, phân bổ cụ thể: Vĩnh Phúc 09 tỷ đồng, Bắc Giang 10 tỷ đồng và Thanh Hóa 12 tỷ đồng.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có tên ở trên chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ và sử dụng số kinh phí được hỗ trợ, tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng và qui định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai, sớm ổn định sản xuất.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình và Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, V.III, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?