CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 180/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập Tổng Công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính ngày 23 tháng 5 năm 1990;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Thành lập Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam trên cơ sở Công ty vàng bạc Trung ương và các Công ty vàng bạc quốc doanh đang trực thuộc Ngân hàng Nhà nước các cấp thành một tổ chức thống nhất có chức năng kinh doanh vàng bạc, đá quý và góp phần thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước.

Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội; được thành lập ở trong nước các Văn phòng đại diện, Công ty tại các thị trường vàng bạc, đá quý trọng điểm; các xí nghiệp gia công, chế tác vàng bạc đá quý. Việc đặt các chi nhánh, hoặc Văn phòng đại diện ở nước ngoài theo quy định riêng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 2.

Nhiệm vụ của Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam chủ yếu là: mua bán, gia công, chế tác vàng bạc, đá quý trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu vàng bạc, đá quý đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam được liên doanh với các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước về chế tác, gia công, kiểm định vàng bạc, đá quý theo pháp luật của Nhà nước và quy định của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 3.

Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam là một pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập; được Nhà nước cấp vốn Điều lệ ấn định là: 100 tỷ đồng (tương đương 1.000 kg vàng); được mở tài khoản và vay vốn tại Ngân hàng Nhà nước, được sử dụng con dấu riêng.

Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam được huy động vốn dưới hình thức phát hành các trái phiếu bằng vàng và tiền được Ngân hàng Nhà nước bảo trợ.

Điều 4.

Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam đặt dưới quyền quản lý của Hội đồng quản trị gồm 5 đến 7 thành viên và quyền điều hành của một Tổng giám đốc; Tổng giám đốc có một số Phó Tổng giám đốc giúp việc. Tổng giám đốc do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Tổng giám đốc là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các Phó tổng giám đốc và các thành viên Hội đồng quản trị do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm.

Điều 5.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

Điều 6.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và Tổng giám đốc Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt