NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Về điều chỉnh lãi suất tiền gửỉ của tổ chức kinh tế

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố tại lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 3-2-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Điều chỉnh mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của các Tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 mục II điều 1 Quyết định số 184/QĐ-NH1 ngày 28-9-1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ 0,1% tháng lên 0,5% tháng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-7-1995.

Điều 3: Tổng Giám đốc, Giám đốc Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Công ty Tài chính, Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan ở NHTW chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Lê Văn Châu