THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 CHO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015
----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 13039/BTC-HCSN ngày 30 tháng 9 năm 2011),
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là 2.250 triệu đồng (hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2011 đã được Quốc hội quyết định để thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại được số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010. Việc quản lý và sử dụng kinh phí bổ sung được thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2. Từ năm 2012, kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 đối với các hoạt động thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng quy định.

>> Xem thêm:  Đã ly hôn chồng không cho gặp con phải làm như thế nào ? Quyền nuôi con khi ly hôn ?

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KGVX, KTN, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (5b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai điều chính, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08)