THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ỨNG TRƯỚC VỐN ĐỐI ỨNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC
DỰ ÁN ODA VÀ ỨNG TRƯỚC KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014-2015
-------------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6926/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 9 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?

1. Chưa thực hiện ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước đối với 42 dự án ODA và ứng vốn trái phiếu Chính phủ đối với 18 dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6926/BKHĐT-TH nêu trên.
2. Điều chỉnh số vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước đối với Dự án đường Yên Bình-Tiên Nguyên, tỉnh Hà Giang là 14 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6926/BKHĐT-TH nêu trên.
3. Đồng ý ứng trước 252,7 tỷ đồng vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước đối với 11 dự án ODA và 700 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014-2015 đối với 04 dự án như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Số vốn ứng trước được thực hiện và thanh toán theo các quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 và Quyết định số 1484/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2.
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 và Quyết định số 1484/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.
2. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổng hợp, rà soát thông tin, số liệu của các dự án đầu tư và cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành liên quan trước khi tham mưu, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ; KTN, KGVX, NC, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?