THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1816/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM ÔNG BÙI THANH SƠN GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 6782-CVNS/BTCTW, ngày 04 tháng 11năm 2009.
Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 157-TTr/BCSĐ-TCCB-m, ngày 27 tháng8 năm 2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 53/TTr-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thờihạn ông Bùi Thanh Sơn, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phánHiệp định Đối tác và Hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, giữ chức Thứtrưởng Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Bùi Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, Các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: QHQT, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng