THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1829/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANHSÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05 tháng10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt độngcủa Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trìđường bộ Trung ương (sau đây gọi tắt là thành viên Hội đồng), gồm các ông (bà)có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởngBộ Giao thông vận tải.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầutư;

- Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thôngvận tải;

- Ông Lê Đình Thọ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộViệt Nam, Bộ Giao thông vận tải.

3. Ủy viên thường trục Hội đồng; Lê Hoàng Minh,Chánh Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

4. Các Ủy viên Hội đồng:

- Ông Đỗ Văn Quốc, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Giaothông vận tải;

- Ông Khuất Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầnggiao thông, Bộ Giao thông vận tải;

- Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cụcĐường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

- Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểmViệt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

- Ông Lại Văn Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chínhhành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính;

- Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Hiệphội Vận tải ô tô Việt Nam.

Điều 2. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 cótrách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Quyết định số1486/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổchức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹbảo trì đường bộ Trung ương, các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;
- Các thành viên Hội đồng;
- VPCP: BTCN, các PCN , Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, PL, TCCV, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải