BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về tổ chức,

quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe máy

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 22-3-1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 29-5-1995 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị;

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với phương thức vận tải hành khách công cộng bằng xe máy;

Theo đề nghị của Cục trưởng cục Đường bộ Việt Nam và Vụ trưởng vụ Pháp chế-Vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe máy".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3: Cục trưởng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn và phối hợp với các Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTCC) tổ chức và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng vụ Pháp chế- Vận tải, Cục trưởng cục Đường bộ Việt nam, các Giám đốc sở Giao thông vận tải (GTCC) và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Đào Đình Bình