THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1833/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊNTẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ vềviệc chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thànhviên và tổ chức quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chínhphủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thànhcông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét Tờ trình số 2589/TTr-BTTTT ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Bộ Thông tin vàTruyền thông; Tờ trình số 2939/TTr-BNV ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Hội đồngthành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễnthông Việt Nam như sau:

1. Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hộiđồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên.

2. Ông Vũ Tuấn Hùng, Ủy viên Hộiđồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, giữ chứcThành viên Hội đồng thành viên.

3. Ông Phan Hoàng Đức, Ủy viên Hộiđồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

4. Ông Lý Kiệt, Ủy viên Hội đồngquản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

5. Ông Trần Mạnh Hùng, Ủy viên Hộiđồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

6. Ông Hoàng Văn Hải, Ủy viên Hộiđồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

7. Ông Đỗ Ngọc Bình, Ủy viên Hộiđồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

8. Ông Nguyễn Minh Dân, Ủy viên Hộiđồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chínhViễn thông Việt Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng